Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Załącznik Nr 1

Do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Zespole Szkół Gminy Izbicko

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko
ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015r.

 

Wymagania niezbędne:
 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

 1.  praca w jednostce samorządowej
 2.  co najmniej rok pracy na stanowisku kierowniczym
 3.  znajomość programu komputerowego BUDŻET Win/SQL (księgowość budżetowa)
 4.  prawo jazdy kat. B,
 5.  umiejętność współpracy w zespole,
 6. dyspozycyjność,
 7. odpowiedzialność,
 8. kreatywność
 9. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.       
                                                                                                         

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Obowiązki ogólne: 

 1. prowadzenie rachunkowości Zespołu,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
   i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu głównego księgowego na dokumencie oznacza, że:

- nie zgłasza on zastrzeżeń do oceny prawidłowości merytorycznej
i zgodności z  prawem dokumentu,

- nie zgłasza zastrzeżeń do rzetelności i prawidłowości dokumentów,

  - zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich   pokrycie.

6. główny księgowy w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie operacji finansowych odmawia jego podpisania,

7. o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie dyrektora Zespołu. Dyrektor Zespołu może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

 

 Obowiązki w zakresie realizacji planów finansowych: 

 1. sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie
  i przekazywanie środków pieniężnych,
 2. dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania,
 3. prowadzenie księgowości syntetycznej,
 4. prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków
  i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,
 5. okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,
 6. uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami,
 7. współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie,

inne prace wynikające z potrzeb Zespołu zlecone przez dyrektora

 

Wymagane dokumenty:


a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
k) kserokopia prawa jazdy.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Gminy Izbicko” do   dnia  9 stycznia 2015r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko  do godz. 14.00

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z póź. zm.)”.

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko

                                                                                                Jolanta Lamm