Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Loga.jpeg

   W dniu 27.10.2014 r. Gmina Izbicko podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn.: „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IZBICKO”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 19.450,00 PLN, w tym wartość udzielonego dofinansowania 16 532,50 PLN.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami unijnymi.

Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju gminy posiadające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na działania takie jak:

- termomodernizacje budynków,

- wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii,

- działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję).

Gmina oraz podmioty z terenu gminy będą mogli również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Projekt aktywnie włącza Gminę Izbicko w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE wyznaczonej do 2020 roku.