Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zadania wykonane w roku 2013

W roku 2013 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Grabowie , Boryczy, Krośnicy i Utracie. Inwestycja ta jest dofinansowana z Funduszu Spójności i realizowana przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, która wspólnie z innymi gminami zawarła Porozumienie Międzygminne, później przekształcone w spółkę międzygminną. Wkład własny do tej inwestycji gmina Izbicko spłaca przez 10 lat, uzyskując więcej udziałów w Spółce. Co roku wpłacamy do Spółki 450 tyś zł.

Całkowita wartość inwestycji 16.053.391,42 zł, dofinansowanie 66,22%. Ostateczną wartość inwestycji można będzie określić dopiero po zakończeniu budowy. W związku z tym, że podczas budowy kanalizacji sanitarnej w Krośnicy w kilku miejscach nastąpiła niemożliwa do ominięcia kolizja z siecią wodociągową, wymianę sieci wodociągowej w tych miejscach musieliśmy pokryć z budżetu gminy. Zakupiono materiały do wymiany sieci wodociągowej za 58.839,99 zł.

Drogi publiczne gminne :

- zakup materiałów i remont chodnika w Otmicach -10.939 zł , zakup materiałów, remont placu oraz odwodnienia w Suchodańcu – 30.021 zł, remont chodnika w Poznowicach – 12.700 zł, remont chodnika w Ligocie Czamborowej - 7.011 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych – 35.778, remonty przepustów w Krośnicy i Sprzęcicach oraz bariery na moście w Krośnicy – 5.031 zł, koszty odśnieżania, ustawiania i rozbiórka siatek przeciwśniegowych – 21.150 zł.

Wydatki inwestycyjne to: budowa chodnika w Suchodańcu 106.538 zł, sporządzenie dokumentacji na budowę kanalizacji burzowej w Sprzęcicach – 12.300 zł

Dokończono ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Izbicku – 9.999 zł, przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynku komunalnego w Siedlcu – 14.990 zł, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie dot. gospodarowania nieruchomościami – 14.396 zł.

Zakupiono działkę w Krośnicy za 6 tyś zł w celu powiększenia terenu wokół  szkoły w Krośnicy z przeznaczeniem na teren wypoczynkowy dla wsi. Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczniemy zagospodarowywanie tego terenu. Sporządzono plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Poznowice i Sprzęcice – 50.733 zł.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 66.265,18 zł, w tym są następujące wydatki : umowy zlecenia dla kierowców, wydatki na ubezpieczenie strażaków i pojazdów, zakup oleju opałowego i paliwa, opłaty za energię elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, prasa, zakup części, naprawa sprzętu, badania techniczna pojazdów i kierowców, koszty szkoleń i zawodów.

Odsetki od pobranych kredytów na prowadzone na terenie gminy inwestycje, związane głównie z budową sieci kanalizacyjnych i wymiany sieci wodociągowej oraz budowy terenów rekreacyjnych i placów zabaw - 477.039 zł.

Wszystkie zadania wykonywane były z dofinansowaniem środków zewnętrznych - zagranicznych lub krajowych.

Oświata

Szkoły podstawowe – 2.898.563,79 zł, przedszkola – 1.121.464,33 zł, gimnazjum – 1.460.397,33 zł, dowóz dzieci do szkół i przedszkoli – 236.983, 22 zł, obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół i przedszkoli – 423.816,76 zł

Świetlice szkolne – 383.900 zł , pomoc materialna dla uczniów / stypendia/ - 38.010 zł

Gospodarka odpadami

analiza próbek wody – 5.781 zł, pomiar osiadania i skuteczności odgazowywania na byłym wysypisku / obowiązkowe/ - 8.118 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg - 192.638 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :

LKS Źródło w Krośnicy – 46.000 zł, UKS Orzeł - 4.175 zł, LZS Izbicko – 46.500 zł , wynagrodzenie dla opiekuna ORLIKA – 9.000 zł

Dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej – 77.200 zł

 

Informację sporządziła:  Brygida Pytel