Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Regulamin Plebiscytu na Osobowość Gminy Izbicko
 

§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia PLEBISCYTU NA OSOBOWOŚĆ GMINY IZBICKO (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Gminy Izbicko, z siedzibą w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko.

§3
Czas trwania Plebiscytu: od 05 lutego do 31 marca 2015r.  

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
Celem plebiscytu jest wyłonienie laureata spośród mieszkańców gminy Izbicko, nominowanego przez mieszkańców, który w latach 1990-2015 najbardziej zasłużył i przyczynił się gminie, najmocniej angażował się w jej  życie  lub promował ją na szczeblu powiatu, województwa,  kraju oraz  działał na rzecz społeczności lokalnej.

§6
Wśród nominowanych mogą znaleźć się ludzie kultury, działacze społeczni,  urzędnicy, ludzie biznesu, działacze Mniejszości Niemieckiej, postacie medialne, nauczyciele, lekarze i inni.

§7

Plebiscyt odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap: zgłaszanie kandydatur – od 05 lutego do 28 lutego 2015r.

Zgłaszanie kandydatur odbywać się będzie poprzez:

- zgłoszenie kandydata drogą elektroniczną  na adres  e-mail: , podając imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie. W temacie wiadomości wpisując Plebiscyt na Osobowość Gminy Izbicko.

- zgłoszenie kandydata pisemnie w Urzędzie Gminy  w Biurze Obsługi Klienta, podając imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie.

- zgłoszenie telefoniczne – 77 4617221 wew. 128, podając imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie.

 

II etap: głosowanie od 02 marca do 31 marca 2015r.

Głosowanie na OSOBOWOŚĆ GMINY IZBICKO będzie odbywać się poprzez wypełnianie i doręczanie do Organizatora kart do głosowania, które dostępne będą w Urzędzie Gminy Izbicko (Biuro Obsługi Klienta) oraz na stronie internetowej gminy www.izbicko.pl .

Karty do głosowania będzie można składać:

  1. poprzez wrzucenie ich do urny znajdującej się w siedzibie
    Organizatora, Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12,
    b. za pośrednictwem poczty, przy czym w głosowaniu biorą udział wyłącznie te karty zgłoszeniowe, które zostaną doręczone do siedziby Organizatora, Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, najpóźniej w dniu 31 marca 2015 r.

§8

Nadzór merytoryczny nad Plebiscytem sprawować będzie Kapituła Plebiscytu, powołana przez Wójta Gminy Izbicko.

 §9

Wyniki Plebiscytu  ogłoszone zostaną  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Izbicku www.izbicko.pl do dnia 15 kwietnia 2015r., zaś oficjalne wręczenie statuetek, listów gratulacyjnych i nagród odbędzie się na obchodach 25-lecia Samorządu

  §10

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.izbicko.pl

  §11

            Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu. 

  §12

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu,  jego promocji, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

§13

Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.

 

DOCXRegulamin Plebiscytu na Osobowość Gminy Izbicko.docx (15,42KB)