Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wójt Gminy Izbicko w Izbicku
ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Kierownika

 Ośrodka Pomocy Społecznej

w Izbicku

od dnia 1 stycznia 2016r.

 

Wymagania niezbędne:
 

 1. ma obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6.  posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 7.  posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, administracji, pracy socjalnej pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 8. posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 9. doświadczenie na kierowniczym stanowisku w ośrodkach pomocy społecznej

 

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum trzyletni okres pracy w jednostce samorządowej lub w ośrodku pomocy społecznej
 2. bardzo dobra znajomość ustaw:
 • świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy społecznej
 • ustawy o finansach publicznych
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 1. bardzo dobra znajomość programu SYGNITY w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz znajomość programu „POMOST” w zakresie pomocy społecznej
 2. znajomość ustawy o funduszu alimentacyjnym
 3.  prawo jazdy kat. B,
 4.  umiejętność współpracy w zespole,
 5. dyspozycyjność,
 6. odpowiedzialność,
 7. kreatywność
 8. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.                                                                                                               

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w urzędzie oraz przepisów, regulaminów, zarządzeń, instytucji, itp., z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy
 2. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych
 3. Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków i otrzymanych poleceń
 4. Zgłaszanie zwierzchnikowi niedociągnięć zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy stanowiska lub komórki organizacyjnej i przedstawienie propozycji usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności
 5. Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań
 6. Przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku pracy
 7. Wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwienie interesantów
 8. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia
 9. Wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń przełożonego

 

Obowiązki szczegółowe:

 

 1. Kierowanie, nadzorowanie i koordynacja pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązania spraw związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Inicjowanie nowych form udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowanie instytucji, które mogłyby świadczyć usługi niezbędne do poprawy tej sytuacji
 5. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej
 6. Sporządzanie planu dochodów i wydatków w zakresie pomocy społecznej
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
 9. Nadzorowanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych
 11. Podpisywanie bieżącej korespondencji
 12. Analiza wpływającej do OPS korespondencji i podział jej na poszczególne stanowiska pracy
 13. Analizowanie zmian przepisów prawnych obowiązujących w działalności pomocy społecznej
 14. Wykonanie zadań zleconych przez Zastępcę Wójta  lub Sekretarza Gminy  

 

Uprawnieni:

 1. Pomoc i wyjaśnienia zwierzchnika w przypadkach napotkania trudności przy wykonywaniu obowiązków lub wątpliwości występujących w toku pracy.  

 

Odpowiedzialność:

 1. Za pełne, legalne i prawidłowe wykonywanie zadań OPS w zakresie swoich obowiązków służbowych
 2. Materialna za powierzone mienie
 3. Służbowa i karna za nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
k) kserokopia prawa jazdy.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku  do dnia   10 grudnia 2015r.   w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12  do godz. 15.00    

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z póź. zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Izbicku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

                                                                                                                     Przewodniczący komisji

                                                                                                                       Marzena Baksik

 

PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Izbicku oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.pdf (23,15KB)

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Izbicku.pdf (65,18KB)

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (24,31KB)