Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY IZBICKO NR 8

Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Otmicach na klub Mniejszości Niemieckiej, klub wiejski i stację Caritas.

Do tej pory koszt inwestycji wynosi 177.318, 71 z tego dofinansowanie Mniejszości Niemieckiej z Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego 50.000zł. na poprawę standardu pomieszczeń koła Mniejszości Niemieckiej i częściowe pokrycie kosztów ogrzewania olejowego. Na wykonanie ogrzewania olejowego otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 8.693zł. Środki zaplanowane w budżecie gminy na ogrzewanie olejowe (wysokość dotacji 8.693zł) zostały przeznaczone na remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
Na adaptacje pomieszczeń Stacji Caritas przeznaczono z budżetu gminy do tej pory 168.575,71zł. W roku 2005 zaplanowano jeszcze 40.000zł. na częściowe dokończenie prac. Planuje się jeszcze wykonanie pomieszczeń magazynowych w piwnicach budynku, wykonanie wejścia oraz termoizolacje (ocieplanie) budynku. Na wykonanie tych zadań będziemy się starać wspólnie z Diecezją Opolską Stacji Caritas o środki zewnętrzne, poza budżetem gminy.
Co roku z budżetu gminy przeznaczane są dotacje na finansowanie Stacji Caritas np.
• w roku 2000 – 24.950,00
• w roku 2001 – 32.000,00
• w roku 2002 - 35.000,00
• w roku 2003 – 42.000,00
• w roku 2004 – 30.000,00
Część wydatków na utrzymanie Stacji Caritas pokrywane jest z kontraktu z Funduszu Ochrony Zdrowia Oddział Opole.
W miesiącu maju planuje się otwarcie nowej stacji Caritas w Otmicach wraz z rehabilitacją. Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny zapewni Diecezja Opolska Stacji Caritas.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych
W 2005 roku

tabelka.jpeg


Ponadto w roku 2005 planuje się:


Izbicko:
- wykonanie chodnika ul. 15Grudnia w Izbicku – do szkoły. Środki z budżetu gminy i rady sołeckiej
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Izbicku – środki rady sołeckiej
- częściowa wymiana okien w budynku przedszkola i mieszkaniach komunalnych w Izbicku
- wejście do Urzędu Gminy ufunduje P. Hubert Palm – właściciel pałacu w Izbicku
- dokończenie ocieplenia budynku Straży
Ligota Czamborowa:
- remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej
- remont pomieszczeń świetlicowych ze środków Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego – Mniejszości Niemieckiej
Ze środków budżetu gminy dofinansowano projekt na odwodnienie drogi powiatowej (ul. 1 Maja) , które zostanie wykonane przez Starostwo Powiatowe po budowie kanalizacji sanitarnej.

Otmice:
- oświetlenie uliczne w kierunku dworca (ul. Gen. Zawadzkiego) – ze środków rady sołeckiej
- dalszy remont budynku po byłym przedszkolu ze środków budżetu gminy dofinansowano projekt odwodnienia drogi powiatowej (ul. Gen. Zawadzkiego od skrzyżowanie Kościuszki – do skrzyżowania z drogą do Siedlca). Odwodnienie zostanie wykonane po budowie kanalizacji sanitarnej.
Dofinansowanie do projektów odwodnienia Ligota Czamborowa i Otmice dla Starostwa Powiatowego z budżetu gminy – 20.000zł.

Ze względu na na ograniczenie możliwości zaciągania kredytów przez gminę na inwestycje gminne z 60% na 29,5% budżetu kanalizacji sanitarnej w Otmicach została podzielona na etapy:
I. etap obejmuje ul. Gen. Zawadzkiego od posesji p. Komander do szkoły, Osiedle Poetów, ul. Szkolna, Polna, Wspólna. Decyzja taka została podjęta z powodu konieczności jak najszybszego zadbania o centrum Otmic. Po budowie kanalizacji planuje się naprawę drogi odwodnienie i budowę chodników przy ul. Gen. Zawadzkiego na odcinku objętym kanalizacją.
Budowa kanalizacji sanitarnej – Ligota Czamborowa i Otmice – I etap został zgłoszony do Fundacji Spójności – środki Unii Europejskiej.
Borycz
- utwardzenie ul. Waryńskiego
- dalszy remont świetlicy – ze środków Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego – Mniejszości Niemieckiej

Krośnica:
- dofinansowanie z budżetu gminy do budowy szatni na boisku sportowym – 30.000 – głównie doprowadzenie elektryczności i wody do budynku
- odwodnienie boiska przy szkole w Krośnicy

Grabów:
- zakup gruntu od osoby prywatnej dla sołectwa, aby umożliwić zagospodarowanie na teren rekreacyjny.
- Budowa drogi pomiędzy Izbickiem a Grabowem tzw. Grajcarka – wartość kosztorysowa 622.000 dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 350.000zł.

Siedlec:
- remont dachu na budynku klubu i Ochotniczej Straży Pożarnej
- wykonanie chodnika wzdłuż bloków (kostka otrzymana ze Starostwa Powiatowego) robocizna – 10.000 dopłata z budżetu gminy +6.000 środki sołectwa

Poznowice:
- utwardzenie ul. Powstańców Śl.
- Wykonanie projektu na remont drogi Poznowice – Sława +zakup gruntu (część drogi należy do Lasów Państwowych) – razem projekt +zakup gruntu 23.000zł.

Sprzęcice:
- wykonanie chodnika – dofinansowanie robocizny z budżetu gminy – 2.000, kostka ze Starostwa Powiatowego

Suchodaniec:
- Wykonanie oświetlenia ulicznego od ostatniej posesji na ul. Pstrowskiego do skrzyżowania z ul. Ligonia – przygotowanie projektu i wykonanie części oświetlenia
- Tranzyt wodociągowy Ligota Czamborowa – Suchodaniec – projekt i wykonanie – 27.000zł.
Zostały uruchomione 3 kluby wiejskie:
w Suchodańcu, w Otmicach i w Siedlcu.
Czynne 2X w tygodniu.
Oprócz klubów wiejskich nadal funkcjonują ogniska terapeutyczne opłacane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ogniska funkcjonują w Boryczy, Siedlcu, Izbicku i w Otmiach.
Stopniowo będą uruchamiane kluby w tej formie we wszystkich sołectwach, które posiadają pomieszczenia do przeprowadzenia takiej działalności.
W naszych bibliotekach powstały kąciki literatury niemieckiej. Książki otrzymaliśmy z naszej gminy partnerskiej Florstadt.
Zapraszamy do korzystania.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004r.
1. Drogi 100,4324ha
2. Rowy 22,4094ha
3. Użytki rolne 14,6418ha
4. Lasy 2,7865ha
5. Nieużytki 23,1459ha
6. Boiska sportowe 4,9156ha
7. Wysypiska śmieci 3,5750ha
8. Tereny zielone 0,1750ha
9. Grunty zabudowane 11,9850ha
Razem 184,0666ha