Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań mających na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego XIV edycja już się rozpoczęła.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Organizatorami Konkursu są : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym : schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
  • estetyka gospodarstw

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2016r. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej : www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

                                                        

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                              Jan Krzesiński

                                                                                                  Dyrektor OR KRUS w Opolu