Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

kwiecień - czerwiec 2004

W obecnym numerze naszych aktualności chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom jak funkcjonuje Urząd Gminy i jakimi sprawami zajmują się poszczególni pracownicy:
Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu – P. Brygida Pytel – Wójt Gminy
• Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy
• Reprezentowanie gminy i jej Urzędu na zewnątrz, przekładanie radzie gminy projektów uchwał
• Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
• Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego / regulaminy, instrukcje, wytyczne, postanowienia, zarządzenia wewnętrzne/ i inne przewidziane prawem, wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy
• Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
• Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju oraz zapewnianie ładu i porządku publicznego na terenie gminy
• Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji
• Upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji wymienionych w poz. 4
• Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
• Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
• Ogłaszanie budżetu gminy, sporządzanie testamentów , przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków
• Składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu, powołuje i odwołuje dyrektorów szkół samorządowych
• Powołuje komisje konkursowe na dyrektorów szkół i przedszkoli , określa regulamin jej pracy i uczestniczy w pracach tej komisji
Sekretarz Gminy i Zastępca Wójta Gminy - P. Krystyna Sławenta
• Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli, sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu
• Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organów i jednostek organizacyjnych gminy
• Opracowywanie projektów uchwał rady gminy
• Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
• Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
• Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych
• Załatwianie spraw związanych ze skargami / ewidencja , rozdział , dopilnowanie załatwienia /
• Prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zadań przez pracowników
• Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy
• Nadzór nad prawidłowym zabezpieczaniem gmachu urzędu oraz nad przestrzeganiem ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w urzędzie, sporządzanie testamentów, wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta
• Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków
• Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na kursach , szkoleniach , w szkołach
• Nadzór formalno – prawny nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi
• Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z obronnością kraju
Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania – P. Maria Kaniak
• Opracowanie projektu budżetu oraz zadań gospodarczych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz przekładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy
• Opracowuje plany finansowe inwestycji i kapitalnych remontów gminy i jej jednostek organizacyjnych
• Zapewnia bilansowanie finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi
• Przygotowuje projekty uchwał organów gminy w sprawach majątkowych ..............
• Organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości
• Sporządza sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej gminy
• Zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu oraz zachowanie równowagi i dyscypliny budżetowej
• Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankami
• Rozlicza środki finansowe przekazane gminie na wykonanie zadań zleconych i powierzonych
• Wykonuje inne prace zlecone przez Wójta
Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr : P. Irena Duda
• Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu
• Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu jednostek organizacyjnych gminy
• Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich do załatwiania wg właściwości, organizowanie kontaktów Wójt z organizacjami społecznymi
• Ewidencjonowanie poczty wpływającej i wypływającej z urzędu
• Prowadzenie dzienników korespondencji o charakterze poufnym, prowadzenie archiwum zakładowego
• Rozliczanie rozmów telefonicznych z gminy , sołectw i jednostek organizacyjnych
• Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , sprawy wojskowe i paszporty: - P. Praska Teresa
• Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
• Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów , aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków , wystawianie wypisów i zaświadczeń
• Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum, wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
• Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin, przyjmowanie , kompletowanie, wydawanie paszportów
• Przyjmowanie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą paszportów .
Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności: - P. Irena Lenort
• Prowadzenie rejestru mieszkańców, prowadzenie kartoteki (rejestru) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców, prowadzenie ewidencji ludności (KOM , współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policji i organami wojskowymi
• Wprowadzanie danych osobowych do komputera, prowadzenie kartoteki alfabetycznej
• Współpraca z RCI, PESEL, WUS, sporządzanie spisów wyborców, z-stwo kierownika USC
• Przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości
• Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamość
Stanowisko pracy d.s remontów i zamówień publicznych: P.Grzegorz Koprek
- nowemu pracownikowi na tym stanowisku pomaga P. Dariusz Bekiersz
• Organizowanie przetargów na inwestycje w gminie i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
• Organizowanie przetargów: na zakupy, usługi i remonty w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
• Przestrzeganie zasad ogłaszania przetargów
• Przygotowanie projektów umów z wybranym oferentem
• Prowadzenie dokumentacji z odbytych przetargów na remont i zakupy
a. wystawianie zleceń na wykonanie remontów w poszczególnych jednostkach
b. zlecenie i nadzorowanie remontów w budynkach komunalnych
• Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
• Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych ( planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym , zlecanie usług),
• Zarządzanie drogami gminnymi – wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia
• Wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych , obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy , stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlu np. budki ),
• Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych, sporządzanie sprawozdań rocznych SG- 01—dział drogi i obiekty mostowe, remonty cząstkowe dróg
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu
• Prowadzenie jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych, Ustalanie planu robót konserwacyjnych
• Udział w odbiorach robót na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych
• Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej
• Zatwierdzanie lub nadawanie statutu Spółkom Wodnym i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu
• Możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych
• Prowadzenie zadań Komitetu Przeciwpowodziowego
• Udział w rozprawach wodno- prawnych
• Współdziałanie z Wojewódzkim Zarządem Melioracyjnym i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach
Stanowisko referenta d.s oświaty: P. Marzena Sklorz
• Dokonywanie okresowej oceny nauczyciela ( dyrektora szkoły) - współdziałanie w tym zakresie z Kuratorium Oświaty
• Powołanie komisji składającej się z ekspertów dla nauczycieli, którzy przystępują do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (2 razy do roku – sesja letnia i zimowa)przyjmowanie dokumentacji zachowanie terminów zgodnie z KPA, protokołowanie posiedzenia tej komisji
• Przygotowanie i prowadzenie konkursów gminnych przedmiotowych z wszystkich szkół
• Nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych danej szkoły, zachowanie terminów, zmiany w projektach itd. Przesyłanie Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania
• Ogłaszanie konkursów na dyrektorów szkół, powoływanie członków do komisji zgodnie z ustawą o systemie oświaty protokołowanie posiedzenia, zwoływanie narad Wójta Gminy z dyrektorami szkół, pomoc w organizacji doradztwa metodycznego.
• Współpraca z dyrektorami szkół przy organizacji imprez kulturalnych oświatowych jak :Konkurs Śląskie Beranie i inne
• Przyjmowanie różnych sprawozdań z poszczególnych szkół np. dotyczących wypoczynku letniego, zimowego, nauki języków, wypadków w szkołach, awansów zawodowych, S – 2 i robienie zestawień zbiorczych do Kuratorium Oświaty
• Udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
• Przygotowanie uchwał Rady Gminy w związku z likwidacją lub tworzeniem placówek oświatowych, regulaminów wynagradzania nauczycieli, nadania pierwszych statutów placówkom oświatowym
• Promocja gminy, partnerstwa zagraniczne , współpraca z firmą prowadzącą stronę internetową gminy.
Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza: P. Alicja Hadamik
• Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady
• Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady
• Prowadzenie rejestru uchwał, interpretacji i wniosków komisji i ich wykonania
• Obsługa kancelaryjno – biurowa rady, zarządu i komisji a w tym opracowywanie materiałów z obrad, protokołów, uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją
• Dostarczanie radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji w określonych terminach
• Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, z wyborami prezydenta, rad gmin, referendum oraz organów samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów
• Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy, wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi
• Dokonywanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej, bhp i p.poż: P. Przemysław Bajorek
• Nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci ( kierownik )
• Nadzór nad jednostkami OSP
• Nadzorowanie remontów w budynkach komunalnych i innych jednostkach organizacyjnych
• Sprawowanie bieżącej kontroli bhp i p.poż (sporządzanie dokumentacji powypadkowej)
• Nadzór nad Bazpieczeństwem i Higieną Pracy w Urzedzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy
Stanowiska pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska: P. Dariusz Bekiersz
• Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów , rekultywacji i ich zagospodarowania
• Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
• Wykonywanie zadań z zakresu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, - z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• Współdziałanie z lekarzami weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
a /. Przyjmowanie informacji i przekazywanie zgłoszeń rolników o podejrzeniu o
zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną
• Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi lub ogłaszanie zakazu ich uprawy- z ustawy o zapobieganiu narkomanii
• Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska
• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie ( wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza , składowanie odpadów komunalnych i korzystanie z wody)
• Prowadzenie planowanych zadrzewień oraz dokonywanie oceny upraw leśnych
• Wykonywanie zadań z zakresie ochrony przyrody i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
• Wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew z konieczności
• Z ustawy o utrzymaniu w czystości – budowa, utrzymywanie, eksploatacja własnych lub wspólnych z gminą grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych
• Załatwianie problematycznych spraw z wałęsającymi się psami
• Współpraca z zakładem utylizacji w zakresie odbioru padłych zwierząt u rolników
• Nadzór nad oświetleniem ulicznym
• Realizowanie zadań z obrony cywilnej i obronnych wynikających z planów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska
• Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych pomocowych
• Przygotowanie wniosków i projektów w tym celu
• Współpraca w powyższym zakresie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu
• Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego: P. Urszula Matonóg
• Wydawanie postanowień związanych z podziałem nieruchomości,
• Wydawanie decyzji Wójta Gminy dotyczących podziału i scalania nieruchomości, po uprawomocnieniu się postanowienia tj. po 7 dniach,
• Naliczanie opłat adiacenckich po uprzednim ustaleniu opłat przez Radę Gminy
• Ustalenie i przeznaczenie zasad zagospodarowania terenu
• Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
• Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z uzgodnieniami z własnymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i MON
• Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
• Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opłaty eksploatacyjne
• Ruch zakładu górniczego (opiniowanie )
• Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych
• Decyzje o zamknięciu cmentarza
• Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
• Wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości budynku
• Wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków
• Prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości
• Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
• Prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu gminy
• Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji
• Pełnomicnik d.s wyborów
• Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
• Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie WKZ o powyższym
• Działanie w porozumieniu z WKZ w zakresie użytkownika obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej
Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – zostało podzielone pomiędzy P. Krystynę Kolibaba i P. Bożenę Żółkiewską
• Prowadzenie spraw związanych z wodą – P. Krystyna Kolibaba
a /. Wymiar i księgowanie należności za wodę, wysyłanie upomnień za zaległości, wystawianie rachunków VAT, uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
• Prowadzenie spraw związanych z czynszem za mieszkania i lokale użytkowe: P. Bożena Żółkiewska: wymiar należności za czynsz, prowadzenie ewidencji analitycznej płatników czynszu, wystawianie upomnień za zaległości, wystawianie rachunków VAT, uzgadnianie wpływów z księgową budżetową, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, wydawanie decyzji administracyjnych o najem lokali, prowadzenie spraw związanych z egzekucją dotyczącą opuszczania lokali z tytułu zaległości czynszowych, planowanie dotacji na dodatki mieszkaniowe, przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych, prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie
a /. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT
b /. Sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego
Koordynator programu d.s profilaktyki alkoholowej: P. Joanna Kamińska
• Prowadzenie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej
• Opracowanie rocznego programu działania
• Koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, policją i Rada Gminy oraz jej organami w zakresie realizacji programu, stała współpraca ze szkołami w zakresie edukacji profilaktycznej
• Przeprowadzanie kontroli terenowej dotyczącej zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, opracowywanie sprawozdań i informacji
• Współpraca z Pełnomocnikami Wojewody d.s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnikiem d.s narkomanii, sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dodatków mieszkaniowych
• Sprawy związane z zasiłkami + dodatki do zasiłków i świadczenia pielęgnacyjne dla osób, które pobierały zasiłek rodzinny w zakładach pracy do 5 pracowników, pracowników PUP, Ośrodkach Pomocy Społecznej do dnia 30.04.2004 KSIĘGOWOŚĆ:- P. Małgorzata Sczeponek – wymiar podatkowy, P.Dorota Hajduk – kasa, P.Irena Moczko – ksiegowość materiałowa, P. Anna Hurek – ksiegowa płacowa, P.Teresa Rok – księgowa bużetu, P. Krystyna Kolibaba – windykacja podatkowa
Ilość etatów i średnie wynagrodzenia w Urzedzie Gminy:
18 etatów – wynagrodzenie netto- 1.150,19 - średnio
- w tym:5,25 etatu (nowi)– wynagrodzenie netto – 747,82
- 12,75 etatu – wynagrodzenie netto – 1.315,87
+ 3 etaty: - wójt, sekretarz – pełniąca jednocześnie funkcję z-cy wójta, skarbnik - wynagrodzenie netto – średnio – 3.370,67
Po utworzeniu przedsiębiorstwa lub zakładu komunalnego z etatów Urzędu Gminy zastaną wyłączone 4 etaty.
Rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja ujęć wody Krośnica – Izbicko wraz z uzdatnianiem. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I przyłączenie sołectw środka gminy do ujęć w Krośnicy i II etap budowa stacji uzdatniania wody i przyłączenia do wodociągu grupowego posesji w Boryczy i Krośnicy, które nie korzystają jeszcze ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W lipcu rozpocznie się dalsza adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Otmicach na Stację Caritas wraz z rehabilitacją. Mieszkańcy gminy z pewnością niecierpliwie oczekują na gabinet rehabilitacji, ale załatwienie wszystkich formalności związanych z adaptacja tego budynku wymagało dłuższego okresu czasu.
Zakończone zostały prace nad projektem i odnowieniem pozwolenia budowlanego na kanalizacje sanitarną w Ligocie Czamborowej. Kanalizacja prowadzona będzie wraz z wymiana głównych ciągów wodociągowych w sołectwie Ligota. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji 2005r.
Od 15 lipca zapraszamy mieszkańców do czytelni internetowej IKONA, która znajduje się w starej części budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Czytelnie prowadzi P. Łukasz Zmuda.
Czytelnia czynna: Wtorek – 1400 – 1700 , Czwartek – 1400 - 1700 , Sobota - 1300 - 1700
Na życzenie naszych sołtysów informujemy, że sołtysi nie otrzymują ryczałtu za korzystanie z telefonu do celów służbowych.