Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

styczeń - marzec 2004


Rada Gminy w Izbicku powołała zespoły ds. kontroli prawidłowości składania przez mieszkańców oświadczeń podatkowych. Praca zespołów ma na celu stwierdzenie czy mieszkańcy prawidłowo podali powierzchnie podatkowe swoich nieruchomości.
Dla przypomnienia podajemy fragmenty ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84).

I. Zasady ogólne
Zakres przedmiotowy ustawy. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. jest regulacją złożoną, obejmującą swym zakresem m.in. podatek od nieruchomości. Reguluje również podatek od środków transportowych, od posiadania psów oraz opłaty: targową, miejscową i administracyjną.

Art. 1a
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
a) Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
b) Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
c) Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego przedmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 lit. B chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności za względów technicznych
d) Działalność gospodarcza – działalność o której mowa w przepisach Prawa działalność gospodarczej z zastrzeżeniem ust.2
e) Powierzchnia użytkowa budynku lub jego część – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za koordynację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe
f) Działalność rolnicza – produkcję rolniczą i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcje warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
g) Działalność leśna – działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym
2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:
a) Działalności rolniczej lub leśnej
b) Wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5


II. Zagadnienia szczegółowe

Art.1 i 2 i 8
i 6 (obiekty naszej architektury)
4 ( budowla a budynek)
1. Definicja budynku. Zgodnie z legalną zamieszczoną w art.1a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Wspomniany przepis odsyła do przepisów prawa budowlanego. W ramach tej dziedziny prawa podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Definicja budynku została zawarta w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Jej treść odpowiada definicji zawartej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. Zgodnie z treścią budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2. Definicja budowli. Definicja legalna pojęcia budowli została zamieszczona w art..1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. Zgodnie z jej treścią budowla to obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Powierzchnia użytkowa budynku. Definicja powierzchni użytkowej została zamieszczona w treści art..1a ust.1 pkt 5 komentowanej ustawy. Zgodnie z nią powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
4. Obiekty małej architektury. Zgodnie z prawem budowlanym przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury
b) posągi i wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki
Obiekty małej architektury nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
5. Budowla a budynek. Definicję legalną budowli zawiera przepis pkt 3 art.3 Prawa
budowlanego, który stanowi, że budowlą jest każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury.

Art. 4
1. Podstawę opodatkowania stanowi:
a) dla gruntów – powierzchnia
b) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
c) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od
1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość
jest mniejsza niż 1,40m powierzchnie te pomija się.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o którym
mowa w ust. 1 w pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego – podstawę opodatkowania
stanowi wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku
podatkowego.
4. Jeżeli budowla, o której mowa w ust. 1 w pkt 3, jest przedmiotem umowy listingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przyjęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przez zawarcie pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.
5. Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określoną przez podatnika.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 podatnik określa wartość rynkową także w przypadku ulepszenia oraz aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w przepisach o podatkach dochodowych.
7. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 oraz w ust. 5, lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia przez biegłego ponosi podatnik.
8. Organ podatkowy powołuje biegłego spośród rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 stycznia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 200r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).
9. wartość części budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonej na terenie danej gminy.

I. Zasady ogólne
Ilościowa (naturalna) albo wartościowa podstawa opodatkowania. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części oraz dla gruntów stanowi powierzchnia określona w metrach kwadratowych (ilościowa podstawa opodatkowania). Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku (wartościowa podstawa opodatkowania).


II. Zasady szczegółowe
W obowiązującym stanie prawnym – zgodnie z definicją legalną zamieszczoną w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy a dnia 12 stycznia 1991r. – budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Wspomniany przepis odsyła do przepisów prawa budowlanego (art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego)

Budynek, garaż a prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na okoliczności, że garaż może stanowić integralną część budynku mieszkalnego, albo być obiektem wolno stojącym, różnie kształtuje się ocena przy dowodzeniu, czy garaż jest związany z działalnością gospodarczą. „Garaż bowiem w budynku mieszkalnym służy innym potrzebom wchodzącym w skład ogólnej funkcji mieszkalnej budynku mieszkalnego”. Można zatem mówić o domniemaniu funkcji quasi mieszkalnej garażu, jeżeli jest integralną częścią budynku mieszkalnego. Odwrotnie jest, jeżeli garaż jest obiektem wolnostojącym, a samochód garażowany w nim wykorzystywany jest na cele działalności gospodarczej; istnieje wówczas domniemanie istnienia funkcji gospodarczej takiego garażu.

Z Fundacji Rozwoju Śląska otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000zł. na wyremontowanie klubu w Otmicach i 50.000zł. na wyremontowanie klubu w Suchodańcu.


Dzięki tej dotacji standard pomieszczeń klubów w tych miejscowościach jest bardzo wysoki. Wyremontowano również sanitariaty i kuchnie przy pomieszczeniach klubowych. Obecnie mieszkańcy będą mogli wynajmować te pomieszczenia na organizowanie uroczystości rodzinnych: prowadzenie swojej działalności statutowej
Złożyliśmy również wnioski o dotację na wyremontowanie klubów w Ligocie Czamborowej, Boryczy, Poznowicach i Krośnicy. Czekamy na decyzję o przyznaniu dotacji.


Fragmenty budżetu gminy na rok 2004:

* Dotacje celowe dla Powiatu – 80.000 – w ramach tej dotacji wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania w Otmicach i w Boryczy oraz chodnik w kierunku poczty w Izbicku
* Ochotnicze Straże Pożarne – 67.400 w tym środki na ocieplenie budynku OSP w Izbicku
* Na oświatę: przedszkola 525.000
- Szkoły podstawowe – 2130.000
- Gimnazjum – 1.152.000
- Dowożenie uczniów do szkół – 150.000
- Świetlice szkolne – 152.000
* Dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych – 40.000
* Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.100
- Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
* Drogi publiczne gminne – 172.580zł.
- W ramach tych środków planuje się wykonać: drogę dojazdową do pól – „Grajcarka”, remont ul. Krótkiej w Otmicach część ul. Mickiewicza w Suchodańcu, znaki drogowe, parking przy Urzędzie Gminy, remonty cząstkowe dróg gminnych, ustawienie siatek przeciwśniegowych, zimowe utrzymanie dróg
* Oświetlenie ulic , placów, dróg – 180.000
- Melioracje – 40.000
* Projekt rekultywacji wysypiska odpadów w Suchodańcu – 60.000
- Ze względu na to, że otrzymaliśmy decyzję o konieczności likwidacji wysypiska w tym roku zostanie zlecone wykonanie projektu na jego rekultywację
* Na zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy – 10.000
- Wydatki bieżące na utrzymanie hydroforowi, opłaty za emisję zanieczyszczeń, awarie na sieci wodociągowej, remonty samochodu i innego sprzętu – 158.200zł.
- Remonty w budynkach komunalnych – 67.500
- Koszty pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne – 15.000
- Dalsza adaptacja budynku po przedszkolu w Otmicach na stację Caritas – 60.000

Złożyliśmy wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dotację na remont „Grajcarki”.
Złożyliśmy również wniosek do programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dofinansowanie remontów w szkołach.

Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie 68.000zł. na wkład własny do planowanych remontów. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości 42%. Decyzja w sprawie dotacji zapadnie w kwietniu br., wtedy okaże się, które z naszych szkół ją otrzymają.


Modernizacja ujęć wody:

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja ujęć wody” zostanie rozpoczęta w tym roku.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu SAPARD. W pierwszej części podziału otrzymaliśmy promesy na dofinansowanie tej inwestycji. Jednak po przetargach w gminach, które otrzymały dotacje z tego Funduszu ponownie będą rozpatrywane wnioski, które jeszcze oczekują na decyzje. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania inwestycja zostanie rozpoczęta i finansowana będzie kredytu z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli nie pojawią się żadne przeszkody od gminy niezależne jeszcze tego roku z naszych kranów popłynie dobra woda.
W pierwszym etapie objęte zostaną sołectwa Otmice, Izbicko, Ligota Czamborowa, Suchodaniec.
Drugi etap obejmujący sołectwa Siedlec, Sprzęcice, Poznowice planuje się po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Ligocie Czamborowej


Ligota Czamborowa – kanalizacja sanitarna.

Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligocie Czamborowej utracił pozwolenie na budowę i Urząd Gminy przystąpił do pracy nad odnowieniem tego pozwolenia. Projekt wykonał obliczenia dotyczące kosztu każdego indywidualnego przyłącza do posesji w Ligocie Czamborowej. Na podstawie tych obliczeń Rada Gminy uchwaliła wstępną opłatę za przyłącz do kanalizacji dla mieszkańców Ligoty Czamborowej. Wynosi on 1500zł. W kwietniu br. odbędzie się zebranie wiejskie w Ligocie Czamborowej, na którym mieszkańcy określą w jaki sposób chcą wnieść tę opłatę.
Zebranie odbędzie się 13 kwietnia o 19:30 . Ważne jest aby z każdej posesji ktoś uczestniczył w zebraniu.


Od czerwca br. funkcjonować będzie w gminie czytelnia internatowa.

Dostęp do internetu jest bezpłatny. Czytelnia internetowa znajduje się w starym budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Opiekunami czytelni są: Łukasz Zmuda i Artur Sławenta


Środki do dyspozycji rad sołeckich:

1. Borycz – 8 120
2. Grabów – 2 870
3. Izbicko - 20 440
4. Krotnica – 19 950
5. Ligota Czamborowa – 8 470
6. Otmice – 20 370
7. Poznowice – 8 050
8. Siedlec – 9 240
9. Sprzęcice – 3 010
10. Suchodaniec- 11 130
11. Utrata – 1 820

Rady sołeckie opracowują własne plany zadań dla każdego sołectwa w ramach posiadanego budżetu. Jeżeli podjęte zadanie przekracza możliwości sołectwa zadania dotuje się z budżetu gminy.


W Urzędzie Gminy jest do wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla sołectwa Izbicko i Grabów.

Zainteresowanych prosimy o wgląd do projektu do 25.04.2004. Po tym terminie zostaną naniesione ewentualne poprawki i zostanie on wyłożony do publicznego wglądu. O terminie wyłożenia planu powiadomimy ogłoszeniem w prasie.


Allianz w naszej Gminie.

Nasz przedstawiciel w Allianz:
Anna Namyślik
Izbicko ul. Sosnowa 12
Tel. (0-77) 463-13-05