Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

październik – grudzień 2003

Gmina sporządziła wniosek do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o dotacje na remont szkoły i wyposażenie:
42 % może wynosić dotacja do planowanych w budżecie zadań.

 • PUBLICZNE GIMNAZJUM W IZBICKU:
  Wymiana okien – 43 szt. – 37.044,00
  - środki własne gminy - 21.486,00
  - dotacje - 15.558,00
  - RAZEM – 37.044,00
 • ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W OTMICACH
  - Wymiana okien - 38 szt. - 32.312,00
  - Remont świetlicy - 6.028,00
  - Remont klasy „0” - 5.068,00
  RAZEM - 43.408,00
  - Środki własne gminy - 25.177,00
  - Dotacje - 18.231,00
 • ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KROŚNICY
  Wymiana okien – 12 szt. – 18.540,00
  - Środki własne gminy – 10.754,00
  - Wnioskowana dotacja – 7.786,00
 • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IZBICKU
  Wymiana okien – 21 szt. – 9.520,00
  - Środki własne - 5.522,00
  - Wnioskowana dotacja - 3.998,00

Program aktywizacji obszarów wiejskich funkcjonuje od 4 lat, ale gmina Izbicko po raz pierwszy przystąpiła do tego programu. Możemy uzyskać 42 % dotacji na remonty prowadzone w szkołach i postanowiliśmy z tej szansy skorzystać.
Teraz tylko pozostanie czekać na decyzję.

Rada Gminy powoła na najbliższej sesji zespoły, które będą przeprowadzały kontrolę prawidłowości złożonych oświadczeń podatkowych. Mieszkańcy składają oświadczenia jakie są powierzchnie ich budynków i gruntów. Celem kontroli jest sprawdzenie czy oświadczenia są zgodne z stanem faktycznym.

Zostały zawarte umowy z radami sołeckimi określające zasady gospodarowania lokalami znajdującymi się na terenie sołectw.

Umowa obejmuje:
1. Opieka nad obiektem w którym znajduje się świetlica wiejska lub remiza OSP, dbałość o estetyczny wygląd obiektu i obejścia.
2. Wpłaty za wynajem sal wnoszone są do kasy Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy.
3. Rada Sołecka lub Przedstawiciel OSP prowadzi ewidencję dochodów uzyskanych za wynajem sal.
4. Uzyskane środki będą wykorzystane przez sołectwo lub OSP na własne potrzeby
5. Rady Sołeckie lub jednostki OSP w których dyspozycji znajdują się wynajmowane pomieszczenia ponoszą 15% kosztów opłat za energię elektryczną i opał oraz ponoszą koszty energii która została zużyta podczas imprezy.

Rada Gminy w Izbicku:
Ustaliła wysokość opłaty za wodę pobieraną z urządzenia zbiorczego zaopatrzenia w wodę gminy Izbicko w kwocie 1,75 zł za 1 m3.

Ustaliła wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczego urządzenia kanalizacyjnego gminy Izbicko w kwocie 3 zł za 1 m3.

Ustaliła wysokość opłaty za wprowadzenie ścieków do urządzenia kanalizacyjnego w przypadku przywozu i zrzutu ścieków bezpośrednio do oczyszczalni lub wyznaczonych punktów zlewnych w kwocie 2,50 zł za 1 m3.

Opłaty ustalone w §1, §2 i §3 nie uwzględniają 7% podatku VAT.

Rada Gminy w Izbicku:
Określiła wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha powierzchni
c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,52 od 1 m2 powierzchni użytkowej
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c/ zajętych pod prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt i ust.3-7
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części:
a/ zajęte na potrzeby jednostek straży pożarniczych, kultury, bibliotek, kultury fizycznej
b/ stanowiące komunalne zasoby mieszkaniowe gminy
2. Pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność gminy
3. Budowle służące do odprowadzania ścieków oraz przewody sieci rozdzielczej wody będące własnością gminy

Rada Gminy w Izbicku:
Ustaliła stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 24,00 zł rocznie od jednego psa.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psów.
Podatek od posiadania psów z zastrzeżeniem §4 płatny jest bez wezwania do 15 maja danego roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 maja danego roku podatkowego, podatek płatny jest w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

1. Pobór podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.
3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych kwot.
Rada gminy określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 5,5 t włącznie w zależności od wieku pojazdu:
1) wiek do 10 lat włącznie – 500 zł
2) wiek powyżej 10 lat – 600 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 5,5 t włącznie posiadającego katalizator spalin:
1) wiek do 10 lat włącznie – 450 zł
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 t do 9 t włącznie w zależności od wieku pojazdu:
1) wiek do 10 lat włącznie – 900 zł
2) wiek powyżej 10 lat – 1 000 zł
4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 t do 9 t włącznie posiadającego katalizator spalin:
1) wiek do 10 lat włącznie – 810 zł
5. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 t do mniej niż 12 t w zależności od wieku pojazdu:
1) wiek do 10 lat włącznie – 1 100 zł
2) wiek powyżej 10 lat – 1 200 zł
6. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej od 9 t do mniej niż 12 t posiadających katalizator spalin:
1) wiek do 10 lat włącznie – 990 zł
7. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 18 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 1 750 zł
2) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 26 t o liczbie 3 osi jezdnych – 1 800 zł
3) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 26 t o liczbie 4 i więcej osi jezdnych – 1 850 zł
4) równej lub wyższej niż 26 t o liczbie 4 i więcej osi jezdnych – 1 850 zł
8. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 18 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 1 750 zł
2) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 26 t o liczbie 3 osi jezdnych – 1 800 zł
3) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 26 t o liczbie 4 i więcej osi jezdnych – 1 850 zł
4) równej lub wyższej niż 26 t o liczbie 4 i więcej osi jezdnych – 2 452,80 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
1. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 t i poniżej 12 t, wiek do 10 włącznie – 1 200 zł
2) od 3,5 t i poniżej 12 t, wiek do 10 włącznie, posiadający katalizator spalin –
1 080 zł
3) od 3,5 t i poniżej 12 t, wieku powyżej 10 lat – 1 400 zł
2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 18 t o liczbie 2 osi jezdnych – 1 400 zł
2) równej lub wyższej niż 18 t od 36 t włącznie o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych –
1 450 zł
3) powyżej 36 t a mniejszej niż 40 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 1 500 zł
4) równej lub wyższej niż 40 t o liczbie 3 osi jezdnych – 1 723 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 18 t o liczbie 2 osi jezdnych – 1 400 zł
2) równej lub wyższej niż 18 t do 36 t włącznie o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych –
1 937,76 zł
3) powyżej 36 t a mniejszej niż 40 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 2 210 zł
4) równej lub wyższej niż 40 t o liczbie 3 osi jezdnych – 2 548,65 zł

PRZYCZEPY I NACZEPY
1. od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą:
1) od 7 t poniżej 12 t, wiek do 10 lat włącznie – 1 200 zł
2) od 7 t i poniżej 12 t, wiek powyżej 10 lat – 1 200 zł
2. od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) równej lub wyższej niż 12 t o liczbie 1 osi jezdnych – 1 300 zł
2) równej lub wyższej niż 23 t do 36 t włącznie o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych –
1 350 zł
3) powyżej 26 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 1 600 zł
3. od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) równej lub wyższej niż 12 t o liczbie 1 osi jezdnych – 1 300 zł
2) równej lub wyższej niż 23 t do 36 t włącznie o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych –
1 350 zł
3) powyżej 36 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych – 1 700 zł

AUTOBUSY W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA:
1. mniejszej niż 30 miejsc, wiek do 10 lat włącznie – 1 000 zł
2. mniejszej niż 30 miejsc, wiek do 10 lat włącznie, posiadające katalizator spalin – 900 zł
3. mniejszej niż 30 miejsc, wiek powyżej 10 lat – 1 100 zł
4. równej lub wyższej niż 30 miejsc, wiek do 10 lat włącznie – 1 600 zł
5. równej lub wyższej niż 30 miejsc, wiek do 10 lat włącznie, posiadające katalizator spalin – 1 440 zł
6. równej lub wyższej niż 30 miejsc, wiek powyżej 10 lat – 1 700 zł

Rada Gminy w Izbicku:
Ustala opłaty administracyjne za czynności urzędowe i określa się wysokość opłat następująco:
Za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 70,00 zł
Pobór opłaty administracyjnej zarządza się w drodze inkasa.
Na inkasenta wyznacza się kasjera Urzędu Gminy w Izbicku.
Opłata administracyjna jest płatna w kasie Urzędu Gminy z chwilą złożenia wniosku o wykonanie czynności urzędowych.

Ochrona Środowiska:
Bardzo ważnym zadaniem w dziedzinie ochrony środowiska jest organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. opakowaniowych 2003r. w pojemnikach ustawionych na terenie gminy zebrano następujące ilości surowców:
- makulatura 5,54 t
- szkło 19,44 t.
- tworzywa 2,27 t.
Zebrana ilość surowców w 2003r. jest dużo większa niż w 2002r. co świadczy, że świadomość każdego z nas na temat dbania o nasze wspólne otoczenia jest coraz większa.
W 2004r. chcielibyśmy dalej kontynuować program segregacji „u źródła” czyli zbiórkę surowców w workach. Jest to uzupełnienie stosowanego systemu pojemnikowego.
Dwukrotnie w ciągu roku zostanie również przeprowadzona zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych, czyli tych które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Do tej grupy należą m.in. meble, zużyty sprzęt AGD i TV, ramy okienne (bez szyb) oraz opony samochodowe. Zbiórka będzie przeprowadzona 2 marca oraz 28 października.
Bardzo ważnym uzupełnieniem kompleksowej gospodarki odpadami jest zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych komunalnych, czyli takich, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Wśród odpadów wyróżnia się przede wszystkim:
- farby, kleje
- rozpuszczalniki
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
- baterie , akumulatory
- przeterminowane leki itp.
W 2004r. chcemy na terenie gminy w 4 sołectwach (Izbicko, Krośnica, Otmice i Siedlec) ustawić zestawy specjalistyczne, oznakowanych pojemników z tworzywa sztucznego, o pojemności 120 i 240 l., przystosowanych do bezpiecznej zbiórki i przechowywania drobnych odpadów niebezpiecznych. Zbiórką zostałyby obite następujące odpady:
1. W pojemnikach 120 l:
- leki
- baterie
2. W pojemnikach 240 l:
- resztki farb, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic zawierających substancje niebezpieczne i opakowania po nich,
- tworzywa sztuczne (opakowania po olejach, chemikaliach)
- metale (puszki po farbach, opakowania po aerozolach)