Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500 +” ) będzie można składać od 01.04.2016 r. w tut. Ośrodku w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: 14.00 – 17.00

WTOREK: 12.00 – 15.00

ŚRODA: 8.00 – 11.30

CZWARTEK: 8.00 - 11.30

PIĄTEK: 8.00 – 11.30

Druki wniosków można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem świadczenia w/w jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, zaspokojenie jego życiowych potrzeb. Przysługuje ono w wysokości 500,00 zł do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek może złożyć: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka.
Jeśli wniosek dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka, wówczas nie uwzględnia się kryterium dochodowego, co ma miejsce przy wniosku na w/w świadczenie na dziecko PIERWSZE.
Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód ten nie może przekroczyć kwoty 1200,00 zł.

Pierwszy okres, na który ustalone będzie świadczenie wychowawcze rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia do 31 października 2017r.
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE z prawem do w/w świadczenia do dnia 1 lipca 2016r. (włącznie) otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia 2016r.

Organem właściwym do postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego jest organ właściwy ze względu na MIEJSCE ZAMIESZKNANIA osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze NIE przysługuje jeśli:

  1.  Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  2.  Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  3.  Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  4. Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy mówią inaczej.