Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY IZBICKO NR 9

 

Skład opału w Otmicach

Rozpatrzono wniosek p. T. Kaczmarczyka właściciela składu opału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy podziemnego szczelnego, dwukomorowego zbiornika wód deszczowych, jako elementu kanalizacji zakładowej w istniejącej instalacji do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych (skład i sortowanie  węgla kamiennego). Odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji na działce o pow. 0,4811ha. Wnioskowana inwestycja mogłaby być rozważona jedynie na części działki o pow. 0,16ha przeznaczonej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice pod zabudowę usługową.

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zastrzeżenia do wnioskowanej inwestycji wnieśli mieszkańcy osiedla. Nie jest to pierwszy protest mieszkańców w sprawie składu węgla p. Tadeusza Kaczmarczyka. Skargi petycje dotyczące uciążliwej emisji pyłu węglowego i hałasu wywoływanego w różnych porach doby przez sprzęt zakładowy i wibracyjny przesiewacz węgla pracujące na składowisku oraz przez samochody ciężarowe dowożące i wywożące węgiel wpływają do Starosty Strzeleckiego i do Urzędu gminy od 2001r. Starosta Strzelecki zobowiązał p. Kaczmarczyka do przedłożenia programu ekologicznego oddziaływania składu na środowisko. Mieszkańcy sąsiadujących domów jednorodzinnych nie zgadzają się z treścią przeglądu zarzucając mu m.in. przyjęcie nieprawidłowych, zaniżonych danych odnośnie czasu pracy składu, natężenie ruchu samochodów i dostaw węgla, minimalizowanie zasięgu i intensywności zanieczyszczenia okolicy pyłem węglowym oraz pominięcie całkowitym milczeniem sortowni węgla – największego źródła hałasu i emisji pyłu węglowego.

Wójt Gminy i Rada Gminy Izbicko bezskutecznie ponawiała próby skłonienia p. Kaczmarczyka do przeniesienia składu poza zwartą zabudowę wsi. Proponowała teren o pow. 1,53ha (teren trzykrotnie większy niż działka pod obecnym składem węgla), posiadający bocznicę kolejową, położoną przy stacji kolejowej. Zamiana nie doszła do skutku ponieważ właściciel składu przedstawił niemożliwe do spełnienia warunki rzeczowe i finansowe.

Opisany sposób funkcjonowania składu nie uległ zmianie do dziś. Posiadana dokumentacja fotograficzna dowodzi np. że urządzenia sortujące węgiel ponad wszelką wątpliwość istniały i działały co najmniej na początku 2005r. Wójt Gminy nie podziela poglądu Starosty, że jest możliwość wyeliminowania lub choćby zmniejszenia możliwości składu do akceptowanych i zgodnych z przepisami rozmiarów. P Tadeusz Kaczmarczyk wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu od decyzji Wójta Gminy odmawiającej ustalenia warunków zabudowy do jego inwestycji uważając ja za niesłuszną. Obecnie oczekujemy na decyzję SKO. 

 

POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikająca z niskich dochodów w rodzinie. Ustawowo uprzywilejowani zostali uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką i długotrwałą chorobą, wielodzietność, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizmem lub narkomanią a także rodzin niepełnych.

W kwestii kryteriów udzielania pomocy ustawa o systemie oświaty  odnosi się do ustawy o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który wykaże że miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż wynika to z ustawy o pomocy społecznej. W roku 2005 musi to być mniej niż 316zł. netto. Rada Gminy ustaliła regulamin przyznawania stypendiów i ich wysokości.

W naszej gminie stypendium otrzymało miesięcznie:

39 osób po 44,80zł = 1747,2zł

2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności po 112zł. = 224

Razem dla tych uczniów na miesiąc wypłacono 1.971,20zł. Stypendium x 6 miesięcy =  11827,2.

Z budżetu Państwa na wpłatę stypendiów socjalnych gmina otrzymała 12.242zł.

Wśród złożonych wniosków 6 uczniów nie zakwalifikowało się do stypendium.

Zaawansowanie prac dotyczących planowanych na rok 2005 zadań gminnych wymienionych w poprzednim numerze „Aktualności samorządu gminy”

              I.      Droga dojazdowa do pól Izbicko – Grabów w trakcie realizacji – zostały uwzględnione uwagi rolników i przedstawicieli sołectwa Grabów

           II.      Stacja uzdatniania wody w Krośnicy – został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z firmą na wykonanie zadania. Termin rozpoczęcia inwestycji: sierpień.2005r. termin zakończenia 30 listopada 2005.

         III.      Tranzyt wodociągu Ligota – Suchodaniec – wymagana jest dokumentacja na wykonanie tego zadania i została ona zlecona. Do realizacji zadania Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpi na przełomie września / października 2005.

        IV.      Droga Gminna Poznowice – Sława – aby przeprowadzić inwestycje związane z wykonaniem drogi gmina musi być właścicielem tej drogi. Obecnie czynimy starania o zakup części drogi od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wymagana jest zgoda Ministra Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu gruntów leśnych na cele nieleśne. Po uzyskaniu tej zgody zlecimy dokumentację na wykonanie tej drogi.

           V.      Wykonuje się dokumentację na kanalizację sanitarną w Otmicach, która to wraz z kanalizacją wsi Ligota Czamborowa zostały zgłoszone do Funduszu Spójności.

        VI.      Stacja Caritas wraz z rehabilitacją została przeniesiona do budynku w Otmicach. Prace które zostały jeszcze do wykonania są zawarte we wniosku złożonym do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (rozstrzygnięcie o przyznanych środkach we wrześniu) oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      VII.      Teren sportowy w Izbicku – została wykonana płyta boiska.

Obecnie oczekujemy na zakończenie procedur związanych z przekazaniem gruntu od Agencji Nieruchomości Gruntów Rolnych na poszerzenie drogi dojazdowej do boiska od strony drogi do Ligoty Czamborowej.

Zakończony jest projekt na budowę szatni dla sportowców w Izbicku i zagospodarowanie pozostałej części terenu wokół boiska

   VIII.      Teren Sportowy w Krośnicy – w trakcie realizacji doprowadzenie wody i prądu do wybudowanej szatni

        IX.      Wykonany jest projekt na dodatkowe oświetlenie w Otmicach – od bloków do przejazdu kolejowego. Oświetlenie zostanie wykonane do końca tego roku.

Ponadto wykonano:

·        Utwardzenie drogi, ulica  Waryńskiego w Boryczy

·        Przebudowa skrzyżowania w Boryczy – zadanie Starostwa Strzeleckiego

·        Łącznik pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Szkolną w Krośnicy

·        Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Izbicku

·        Wykonano remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Czamboowej

·        Zakupiono teren dla sołectwa Grabów aby umożliwić Radzie Sołeckiej zagospodarowanie tego terenu

·        Wyremontowano chodnik wzdłuż bloków w Siedlcu przy współudziale Starostwa Strzeleckiego i mieszkańców bloków

·         W Sprzęcicach i Poznowicach wykonano remont chodnika (kostka ze Starostwa Powiatowego + wykonanie z budżetu gminy)

·        w Suchodańcu – zlecono projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Pstrowskiego. Realizacja projektu w przyszłym roku.

Jeśli z oszczędności palisz swoje śmieci i odpady plastikowe w swoim ogródku lub piecu  CO ..... to czy wiesz, że spalanie nawet zupełnie małej ilości „plastików” zatruwa wszystko wokół (glebę, mury, drewno) i to na wiele lat truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu? Trucizny te działają powoli, ale wywołują nieuleczalne choroby – najczęściej nowotworowe. A pierwsze zaczynają chorować dzieci i osoby starsze.

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych w oparciu o prywatne zlecenie.

L.p

Cennik zabiegów

Czas zabiegu w minutach

Cena

Fizykoterapia

 1.  

Lampa sollux

20

3,00

 1.  

Galwanizacja sucha

20

5,00

 1.  

DKF (diatermia krótkofalowa)

20

4,00

 1.  

DD (prądy diadynamiczne)

20

5,00

 1.  

Prądy interferencyjne

20

5,00

 1.  

ID (interdyn)

20

6,00

 1.  

Magnetoterapia

20

6,00

 1.  

Jonoforeza

20

5,00

 1.  

UDZ (ultradźwięki)

20

6,00

 1.  

Elektrostymulacja

20

5,00

Masaż

 1.  

Masaż kręgosłupa

30

20,00

 1.  

Masaż suchy 1 części ciała

20

15,00

 1.  

Masaż suchy 2 części ciała

30

20,00

Kinezyterapia

 1.  

Gimnastyka kręgosłupa (grupowa 30min)

30

4,00

 1.  

Gimnastyka oddechowa (grupowa 30min)

30

4,00

 1.  

Gimnastyka kardiologiczna

30

5,00

 1.  

Gimnastyka korekcyjna

30

7,00

 1.  

Ćwiczenia wolne z terapeutą

30

9,00

 1.  

Ćwiczenia w UGUL

30

7,00

 1.  

Ćwiczenia bierne

30

9,00

 1.  

Ćwiczenia redersyjne

30

9,00

 1.  

Ćwiczenia czynne właściwe

30

5,00

 1.  

Ćwiczenia w obciążenie

30

4,00

 1.  

Ćwiczenia czynne oporowe

30

4,00

 1.  

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30

5,00

 1.  

Pionizacja

30

4,00

 

 

 

INFORMACJE O SZKOŁACH

Ilość uczniów i oddziałów w szkołach gminy

Rok szkolny 2005/06

PSP Izbicko

I

II

III

IV

V

VI

Razem

Izbicko

9

9

8

9

8

21

64

Ligota Czam.

4

4

3

7

5

5

28

Siedlec

9

6

9

10

5

8

47

Poznowice

4

1

4

2

4

4

19

Sprzęcice

1

2

1

2

2

2

10

Suchodaniec

7

1

4

5

4

4

25

Grabów

2

0

0

2

0

3

7

Spoza obwodu – 8 uczniów

Liczba uczniów w klasie

34 – II oddziały

20 – I oddział

27 – I oddział

36 – II oddziały

23 – I oddział

38 – II oddziały

 

ZSP Krośnica

17

11

13

15

17

16

87+2spoza obwodu = 89

ZSP Otmice

10

7

8

9

20

18

75+6spoza obwodu=81

PG w Izbicku

67 – III oddziały

80 – IV oddziały

78 -  III oddziały

 

 

 

 

Przedszkole Izbicko:         Przedszkole w Siedlcu                Przedszkole Krośnica

6latki – 23                               6latki – 6                                         6latki - 8

5latki – 15                               5latki – 4                                     3-5latki - 18

3 – 4 – 28                                3-4latki -  5

 

WYDATKI NA OŚWIATE I OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ W ZŁ. NA 1 MIESZKAŃCA W GMINIE IZBICKO W 2003R. WEDŁUG CENTRUM BADAŃ REGIONALNYCH W WARSZAWIE

 

Izbicko

Pow. strzelecki

Woj. Opolskie

Polska

Oświata i edukacyjna opieka wych.

718,9

683,0

557,0

743,3

W tym

 

 

 

 

Wydatki inwestycyjne

0,9

33,7

28,1

40,7

Wydatki bieżące

718,0

649,3

528,9

702,6

W tym wynagrodzenia parcow. oświaty

358,6

319,5

341,0

372,1

Średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli w gminie Izbicko w 2005r. wynosi

1)     nauczyciele dyplomowani – 3.470,43

2)     nauczyciele mianowani – 2.342,61

3)     nauczyciele kontraktowi – 1.629,83

4)     nauczyciele stażyści – 1.104,84