Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY IZBICKO NR 10

 

 

 

Rok 2006 dla samorządu gminnego to przede wszystkim rok przygotowania się do naboru wniosków o fundusze unijne na lata 2007-2013.

W obecnym budżecie gminy zaplanowano środki na projekty dalszej kanalizacji sanitarnej gminy, tj. projekty kanalizacji sanitarnej miejscowości Grabów, Utrata, Krośnica i Borycz.

Związek Gmin „Trias Opolski” który obecnie prowadzi obecnie przygotowania wniosku na kanalizację sanitarną w Ligocie Czamborowej i części Otmic ma możliwości uzyskania dofinansowania projektów, udział gminy w kosztach projektu to 12% jego wartości. Planujemy zlecić Związkowi „Trias Opolski” przygotowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej dalszej części Otmic tj. ul. Kościuszki, Krótka, Henryków i Suchodaniec, ul. Kadetów Lwowskich oraz II projekt obejmujący dalszą część ul. Gen. Zawadzkiego, Torowa, Dworcowa. Wszystkie projekty kanalizacji sanitarnej obejmują również wymianę sieci wodociągowej. Wymiana sieci wodociągowej znacznie podnosi koszt inwestycji, jest jednak konieczna ze względu na to, że obecna sieć wodociągowa jest już bardzo stara.

Zamierzamy również rozpocząć prace nad przygotowaniem projektu na dalszą modernizację ujęć wody mającej na celu przyłączenie dalszych sołectw tj. Siedlec, Poznowic i Sprzęcic.

 

 

Drogi

Przygotowane zostaną projekty na następujące drogi gminne: Kwiatowa, Wyzwolenia, Kani, droga wzdłuż nowych działek budowlanych w Izbicku, droga Poznowice – Sława. Remonty tych dróg obejmować będą (oprócz drogi wzdłuż nowych działek): odnowę nawierzchni, chodników i odwodnienie drogi.

Na projekty z środków unijnych w 2006 roku zaplanowano:

- na projekty dróg gminnych – 35 000 zł,

- na projekty kanalizacji sanitarnej w Krośnicy, Boryczy, Utracie i Grabowie – 100 000 zł.

Planuje się również przygotowanie wspólnych inwestycji z Zarządem Powiatu. Na wspólne projekty przeznaczono w budżecie gminy 90 000 zł. Obejmują one projekty na remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w Ligocie Czamborowej oraz Otmicach od posesji
p. Komander do szkoły. Ponadto wykonany zostanie projekt remontu drogi wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej przy drodze pomiędzy Izbickiem a Otmicami. Realizację inwestycji Zarząd Powiatu zamierza rozpocząć w roku 2007.

W ramach budżetu Powiatu wykonany zostanie chodnik od posesji Raczek wzdłuż bloków w Izbicku.

Na remonty dróg gminnych przeznaczono ze środków gminy 365 540 zł a obejmują one następujące drogi: w Izbicku: ul. 15-go Grudnia, ul. Parkowa, ul. Powstańców Śl. koło banku, w Krośnicy ul. Krzyżowej Doliny, w Siedlcu fragment Wiejskiej od posesji Kolasa, Fiech, w Poznowicach ul. Powstańców Śl. Dokończone zostanie zagospodarowanie parkingu przy Remizie OSP w Izbicku. Planuje się opracowanie projektu wykonania remontu „Wiestki”, drogi łączącej Utratę z Krośnicą.

 

 

Ustawowo został nałożony na gminy obowiązek sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. W 2006 roku plan zostanie sporządzony dla Sołectw Krośnica, Borycz. Na ten cel przeznaczono w budżecie gminy 80 000 zł.

 

 

Tereny sportowe

Planuje się rozpoczęcie budowy terenu sportowego w Izbicku. Przygotowany jest projekt na szatnię sportową i zagospodarowanie terenu sportowego, tj. bieżnia, trybuny, częściowe ogrodzenie, parkingi. Przygotowywany jest również projekt drogi dojazdowej do terenu sportowego od strony drogi powiatowej która biegnie w kierunku Ligoty Czamborowej. Na wykonanie tego obiektu będziemy się starać o środki zewnętrzne.

W tym roku przygotowany zostanie projekt na zagospodarowanie terenu wokół szatni w Krośnicy tj. droga, parking, ogrodzenie itd.

 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Krośnicy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75%

Realizowany projekt polega na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Krośnicy, zadanie to dotyczy poboru, przechowywania, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej. Ze względu na  przekroczenie zawartości żelaza w wodzie pitnej wydobywanej z ujęcia w Krośnicy zaistniała konieczność budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z systemem  neutralizacji żelaza. Pozwoli to na dostarczanie mieszkańcom uzdatnionej, spełniającej  normy wody.

Wartość całego projektu to 1.023.975,89zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 751.481,91zł. Inwestycja rozpoczęła się 04 lipca 2005r. W  2005r w okresie od 04 lipiec 2005 do 31 grudnia 2005r zostały wykonane następujące części inwestycji:

 - budynek z urządzeniami technologicznymi

- zbiornik wody pitnej V = 2x 100 m3

- neutralizator  ścieków chemicznych

- odstojnik popłuczyn

- zbiornik ścieków chemicznych

- droga wewnętrzna, chodniki

- droga dojazdowa do terenu SUW

 Wykonano całość części technologicznej oraz części instalacyjnej Stacji Uzdatniania Wody:  - kanalizacja podposadzkowa, sieci międzyobiektowe kanalizacyjne, sieci międzyobiektowe wodociągowe, linie zasilające instalacje wewnętrzne oraz odgromowe zbiornika wody i stacji uzdatniania. Zakończono także odwiert awaryjnego otworu studziennego. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu rozpocznie się dostarczanie uzdatnionej wody.

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne.

Na terenie Gminy Izbicko działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. OSP Izbicko, Krośnica, Borycz i Siedlec. Od 1997 roku dwie OSP Izbicko i OSP Krośnica zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki te musiały spełniać szereg wysoko postawionych wymagań tj. posiadać 2 boksy garażowe, dwa samochody, odpowiednią ilość przeszkolonych strażaków i spełniać normy w/z wyposażenia sprzętowego jak i ubrań ochronnych. Spełnienie tych wymagań było możliwe dzięki dobrej współpracy na odcinku samorząd gminy – Komenda Powiatowa PSP – zarządy tych jednostek. Należy podkreślić, że na 40 jednostek OSP w Powiecie Strzeleckim tylko 10 jest obecnie włączonych do KSRG, co oznacza wyróżnienie tych jednostek. Jednostki te oprócz bieżącego utrzymania finansowego z budżetu gminy są co roku dofinansowywanie z budżetu państwa, średnio 5-7 tysięcy zł rocznie. Dzięki takiemu wsparciu posiadają one nowoczesne motopompy oraz urządzenia hydrauliczne ratownictwa drogowego. Taki stan rzeczy w znakomity sposób poprawia poziom bezpieczeństwa p.poż na terenie Gminy Izbicko. Co roku duże środki finansowe są przeznaczone z budżetu gminy na bieżące utrzymanie wszystkich jednostek, m.in. aż 3 OSP posiadają system selektywnego alarmowania, trzy remizy posiadają 2 boksy garażowe, wykonano prace modernizacyjne w trzech remizach, wszystkie OSP posiadają ubrania ochronne i koszarowe zabezpieczające strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Również w tym roku 2006 budżet na utrzymanie jest największy od kilku lat, m.in. w planie jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego oraz wymiana bram w kolejnych remizach. Również jest bardzo dobra współpraca z młodzieżą zrzeszoną w OSP. Każdego roku są organizowane Turnieje Wiedzy Pożarniczej, Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zawody sportowo-pożarnicze, na wyróżnienia i poczęstunek przeznaczone jest z budżetu gminy po kilka tysięcy złotych. Wszystkie te ogniwa w różnych obszarach stanowią o wysokim poziomie bezpieczeństwa ppoż. naszej gminy.

Informację przygotował Pan Stefan Szłapa.

Ogółem budżet Ochotniczych Straży Pożarnych wynosi 148 500 zł, w tym 70 000 zł dofinansowanie samochodu strażackiego. Resztę dofinansuje budżet Państwa.

 

 

Oświata i wychowanie:

Budżet szkół i przedszkoli na rok 2006 kształtuje się następująco:

Szkoły podstawowe:                           2 278 500 zł (w tym remonty: 55 600 zł)

Przedszkola                                           676 700 zł (w tym remonty: 29 100 zł)

Gimnazjum                                         1 254 500 zł (w tym remonty: 35 500 zł)

Świetlice szkolne                                   141 000 zł

Stypendia dla uczniów                               8 000 zł

W roku 2005 wyremontowane zostały kolejne świetlice wiejskie ze środków Rządu Niemieckiego poprzez Fundację Rozwoju Śląska Opolskiego i Wspierania Inicjatyw Lokalnych:

·      Świetlica w Ligocie Czamborowej – dotacja w wysokości 50 000 zł

·      Świetlica w Boryczy – dotacja w wysokości 25 000 zł

Koło Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Krośnicy otrzymało dotację w wysokości 50 000 zł na poprawę standardu pomieszczeń w Sali budynku OSP w Krośnicy.

Obecnie w każdym sołectwie posiadającym odpowiednie warunki funkcjonuje świetlica wiejska lub ognisko terapeutyczne. Świetlice wiejskie finansowane są z działu Kultura w budżecie gminy. Na ten cel przeznaczono w tym dziale 53 420 zł. Ogniska terapeutyczne finansowane są z działu Ochrona Zdrowia ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. A zatem na terenie gminy mieszczą się:

·      w Krośnicy i Boryczy – ognisko terapeutyczne,

·      w Izbicku – ognisko terapeutyczne,

·      w Ligocie Czamborowej – świetlica wiejska,

·      w Suchodańcu – świetlica wiejska,

·      w Poznowicach – ognisko terapeutyczne,

·      w Otmicach – świetlica wiejska,

·      w Siedlcu – świetlica wiejska i ognisko terapeutyczne.

W ten sposób organizując zajęcia w tych placówkach chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednie spędzanie czasu wolnego. Ogniska i świetlice prowadzone są przez opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

W roku 2006 zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne, które pozwoli zaoszczędzić około
40-50% wydatków na oświetlenie. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania projektu na tą modernizację oraz kosztorysu na podstawie którego będziemy mogli ocenić po jakim czasie od modernizacji będą oszczędności w budżecie gminy. O oszczędnościach poinformujemy w następnym numerze naszej gazetki. Planowane oświetlenie ma spełniać wszystkie wymogi określone obecnymi przepisami a przede wszystkim ma być oszczędne i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

 

 

 Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstaniu tych sytuacji.

Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji na innym podłożu.

Pomocy społecznej udziela się także w przypadku:

Ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni, którzy działają zgodnie z ustalaną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

·      przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska kartka – załącznik do wywiadu)

·      przygotowuje wszechstronny plan pomocy

·      monitoruje efekty podjętych działań

·      pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych

·      udziela szeroko rozumianego poradnictwa np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać pomocy

·      w uzasadnionych przypadkach:

udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych okresowych, celowych, specjalnych celowych

·      udziela pomocy rzeczowej ( talony na zakup odzieży, żywności, opał z dowozem do miejsca zamieszkania, obiady dla dzieci i młodzież oraz dorosłych)

·      osobom podeszłym wiekiem bądź niepełnosprawnym świadczy się pomoc w formie usług opiekuńczych lub też załatwia sprawy związane z umieszczeniem w Domach Pomocy Społecznej

·      Ponadto:

OPS wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom pomocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.: w schroniskach, hostelach, ośrodkach

 

W razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań  prewencyjnych wobec sprawcy zgodnie z kompetencjami policji, udział w interwencjach

 

W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania.

·      Może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia  

         dla ofiar przemocy domowej , świetlice dla dzieci,

·      współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami