Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Środki pozyskane przez Gminę Izbicko w latach 2002-2008

589.337 – środki SAPARD na dofinansowanie rozbudowy wodociągu grupowego w Krośnicy

277.386 – dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Izbicko-Grabów    /Grajcarka/

36.183 – środki PAOW na remonty w szkołach

18.793 – dotacja z WFOŚ w Opolu do wymiany pieców /Caritas, szkoły/

747.776 – środki ZPORR na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Krośnicy

244.574 – środki z Fundacji Rozwoju śląska na remonty Domów Spotkań w Otmicach, Suchodańcu,       Ligocie Czamborowej, Boryczy, Krośnicy i Izbicku

26.000 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację i restauracje pomników w Izbicku i Siedlcu oraz prace konserwatorskie przy kapliczce w Boryczy

368.063 – środki SPO na dofinansowanie terenu sportowego z Izbicku

33.988 – środki z instytucji europejskich na częściowe sfinansowanie kosztów wizyt w gminach partnerskich i naszych partnerów u nas

3.184 – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na sfinansowanie wymiany młodzieży z gimnazjum

1.436.080 – dotacja WFOŚ do „Stacji Uzdatnienia Wody w Krośnicy” i „Rozbudowy wodociągu grupowego” oraz „Kanalizacji w Izbicku” – umorzenie kredytu

50.000 – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

1.600.000 – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krośnicy

187.600 – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi transportu rolnego w Boryczy

 

Na wniosek Wójta Gminy Rada Powiatu Strzeleckiego wyraziła zgodę na pozostawienie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży części parku, w budżecie gminy. Nie zostały przekazane do Skarbu Państwa.

 

Ponadto Gmina Izbicko otrzymała nieodpłatnie:

- zestaw 3 komputerów do czytelni internetowej w Izbicku

-zestaw po 10 komputerów do pracowni komputerowej w ZSP w Otmicach , ZSP w Krośnicy, PG w Izbicku

oraz w ramach uruchomienia Centrum Kształcenia na Odległość-

- 10 wyposażonych i umeblowanych stanowisk komputerowych

- autobus szkolny – po trzech latach starań. Obecnie autobus dzierżawi PKS, co zmniejsza koszty dowozu naszych uczniów do szkół.

 

Pozyskano również nieodpłatnie nieruchomości i grunty zwiększające majątek Gminy:

- grunty w Siedlcu pod boisko i teren sportowy od Agencji Nieruchomości Rolnych

- budynki od Skarbu Państwa w Izbicku (dawny posterunek – parter), budynek w parku

- baza SUR w Izbicku  (baza Spółdzielni Usług Rolniczych) – sprzedano – dochód budżetu Gminy

- budynki zakładowe w Otmicach z OPOLWAP

- grunty z lasem w Krośnicy od Skarbu Państwa

- grunty z stawem w Izbicku – od Agencji Nieruchomości Rolnych – nieodpłatnie – w planach jest utworzenie na tym terenie bazy rekreacyjno- wypoczynkowej

- grunty w Grabowie – dla sołectwa na wykonanie terenu rekreacyjnego – odpłatnie od osoby prywatnej i nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

- grunty z OPOLWAP (zamiana) – przeznaczone pod działalność przemysłową w Otmicach obok torów

- (zamiana) pod drogę dojazdową do nowego terenu sportowego w Izbicku od Agencji Nieruchomości Rolnych

- parter budynku (dawny posterunek Policji )został sprzedany na mieszkanie.

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

 

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program pn. „Aktywna integracja moją drogą do Sukcesu” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- Kapitał Ludzki- wartość projektu wyniosła 33 998zł

Głównym celem tego projektu jest stworzenie warunków umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Projekt ma za zadanie:

- zwiększenie mobilności zawodowej beneficjentów,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez motywację i integrację społeczno-zawodową,

- odnalezienia się uczestników na lokalnym rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe i wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- powrót na rynek pracy i usamodzielnienie się i nie korzystanie ze świadczeń OPS,

-zmniejszenie bezrobocia w Gminie Izbicko.

Do uczestnictwa w realizacji przewidywanego projektu zgłosiło się 6 osób. Wszystkie te osoby ukończyły szkolenie i zdobyły kwalifikacje.

 

 

W roku szkolnym 2008/2009 szkoły w naszej gminie realizują program pn. „Uczniowie przyszłością naszej gminy” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki – wartość projektu 400 tyś zł.

W ramach tych środków finansowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenia do szkół. Głównie celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią. Jako zajęcia dodatkowe w szkołach funkcjonują: kółka j. angielskiego, j. niemieckiego, Młodego Odkrywcy, Młodego Ratownika,  Informatyczno-geograficzne, Redakcyjne, Teatralno-plastyczne, Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.upng.pl

 

           

Kolejnym projektem jest PFRON pt. „Uczeń na wsi”. W 2008 roku złożono wniosek na 5 uczniów niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania wyniosła 4 360zł na rok szkolny

(2008-2009)

Program ma na celu: pomóc osobom niepełnosprawnym wyrównania szans zdobycia wykształcenia, oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej.

 

Zadania zrealizowane w 2008r.

 

Izbicko

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Remont chodnika na ulicy Kani

28 000,00

2.

Oświetlenie uliczne na ul. Parkowej

29 300,00

3.

Ocieplenie i remont dachu budynku Urzędu Gminy

60 840,00

4.

Remont remizy OSP

11 650,00

5.

Remont sanitariatów w gimnazjum (na bloku sportowym)

20 700,00

6.

Wykonanie balustrad i obróbek blacharskich muru na placu zabaw w przedszkolu

2 950,00

7.

Zakończenie I etapu budowy terenu sportowego

630 000,00

 

Otmice    

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Rozbudowa wodociągu przy ulicy Zawadzkiego

200 000,00

2.

I etap zagospodarowania przy świetlicy i stacji Caritas

25 000,00

3.

Przygotowanie dróg osiedlowych (karczowanie, wycinka drzew, wykonanie podbudowy)

7 800,00

4.

Remont łącznika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

18 000,00

5.

Wykonanie komina nad częścią połaci dachu-szkoła

5 000,00

 

Siedlec

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Remont remizy OSP

29 700,00

 

Sprzęcie

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-sportowego I etap – czyszczenie stawu

10 000,00

2.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

7 400,00

 

Poznowice

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Remont świetlicy wiejskiej

17 324,00

2.

Remont chodnika przy ul. Kościelnej

2 100,00

 

Suchodaniec

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Rekultywacja składowiska odpadów

15 000,00

2.

Zagospodarowanie drogi gminnej boczna ul. Mickiewicza (folwark) - odwodnienie

26 000,00

 

Krośnica

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

36 900,00

2.

Budowa Sali gimnastycznej

1 500 000,00

3.

Remont sanitariatów w szkole

23 180,00

 

Borycz

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego

15 775,00

2.

Budowa drogi transportu rolnego

430 000,00

 

Grabów

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Wykonanie altany na placu spotkań

10 900,00

 

Ligota Czamborowa

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania

[zł]

1.

Wykonanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich

1 200,00

 

 


Uchwała Rady Gminy Nr XXII/120/08

Z dnia 21 kwietnia 2008r.

WAŻNIEJSZE ZAPISY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE IZBICKO

Wymagania z zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

1.             Na terenie Gminy Izbicko obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych, określony w planie gospodarki odpadami.

2.             Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki:

1)             odpadów komunalnych, takich jak :

a)                              szkło białe,

b)                              szkło kolorowe,

c)                               tworzywa sztuczne,

d)                              puszki aluminiowe

e)                               papier i tekturę

2)             odpadów wielkogabarytowych

3)             odpadów niebezpiecznych

4)             odpadów z remontów

5)             zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

6)             odpady ulegające biodegradacji

3.              Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zieleni  w sposób nie powodujący uciążliwości dla terenów przylegających.

4.              Dla prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust 2 pkt 1 udostępnia się oznakowanie worki, które wywożone będą:

·              raz na trzy miesiące dla gospodarstw jednoosobowych,

·              raz na dwa miesiące dla gospodarstw dwuosobowych,

·              raz w miesiącu dla pozostałych gospodarstw zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

5.              Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanej „wystawki” w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie dwa razy w roku kalendarzowym.

6.              Zbiórka i wywóz odpadów z remontów winna odbywać się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym, przed przystąpieniem do remontu, w wyniku, którego powstaną odpady. Odpady z remontów należy gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie.

7.              Zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych odbywa się w trzech systemach jednocześnie:

1)             poprzez zbiórkę w czerwonych workach dwa razy w roku

2)             poprzez zbiórkę w ruchomym punkcie odbioru odpadów niebezpiecznych

3)             poprzez zbiórkę w wytypowanych i zorganizowanych miejscach zbiórki

8.              Wybranych odpadów niebezpiecznych, tj. np.:

·                w aptekach –zbiórka nieużytecznych lekarstw,

·                w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej – zbiórka zużytych baterii,

·                w punktach serwisowych i sklepach motoryzacyjnych –zbiórka zużytych akumulatorów , przepracowanych olejów, płynów chłodniczych, płynów hamulcowych, filtrów olejowych i powietrza,

·                w specjalistycznych firmach – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów, zużytych akumulatorów

 

 

§ 4

1.              Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez:

1)                                                                                                                                odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2)                                                                                                                                podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość.

2.              Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić na skraju tych nieruchomości z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3.              Zakazuje się zgarniania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię.

4.              Środki eliminujące śliskość nawierzchni użyte do likwidacji, bądź ograniczenia śliskości, należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich stosowania.

5.              Zakazuje się stosowania popiołu i żużlu.

Urządzenia  przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz częstotliwość i  zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 6

1.              Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów, których liczba i pojemność będzie wystarczająca, biorąc pod uwagę liczbę osób korzystających z tych urządzeń oraz ilość powstających odpadów komunalnych.

2.              Ogólnie dostępne urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być oznaczone w sposób wskazujący ich właściciela oraz winny spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, wymogi sanitarne i estetyczne, a w szczególności:

1)             winny być zaopatrzone w szczelną pokrywę,

2)             winny być okresowo czyszczone i odkażane.

3.              Urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

 

§7

1.              Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

2.              Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady z działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych ustawą o odpadach.

3.              Zabrania się wrzucania do urządzeń na odpady komunalne innych odpadów, a w szczególności odpadów toksycznych, żrących i wybuchowych, przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych, azbestu i innych odpadów niebezpiecznych.

§ 8

1.              Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać w sposób zapobiegający przepełnianiu urządzenia do odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż co cztery tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.              W przypadku innych imprez odpady powinny być usunięte  w ciągu 24 godzin od ich zakończenia. Na wniosek właściciela, skierowany do Wójta, możliwe jest wydłużenie tego terminu do siedmiu dni od zakończenia imprezy.

          §10

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości      ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością dostosowaną do pojemności tego urządzenia i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jego przepełnienie i zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych.

§11

Właściciele nieruchomości powinni ograniczyć ilość przekazywanych na składowisko odpadów biodegradowalnych poprzez ich kompostowanie we własnym zakresie tak by w strumieniu odpadów kierowanych na składowisko ich ilość nie przekraczała 75 % ogólnej wagi odpadów.

 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 13

1.              Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2.              Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności  nie pozostawiania ich bez dozoru.

3.              Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby :

1)             nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

2)             nie były uciążliwe dla innych osób, 

3)             nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

4.              Właściciel psa, wyprowadzając go na teren użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku, zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy , a psa rasy uznanej za agresywną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne  Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) dodatkowo w kagańcu.

5.              Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.

6.              Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego. 

7.              Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć te lokale przed wydostaniem się tych zwierząt z pomieszczenia .

 

§ 14

Zabrania się :

1)             wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,

2)             pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym lub miejscu wspólnego użytkowania,

3)             wprowadzania zwierzęcia do miejsc przeznaczonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic,

4)             wprowadzania zwierzęcia, do obiektów, lokali oraz terenów na których wprowadzono taki zakaz.

 

 

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich i drobiu na terenach gminy, które są wyłączone z produkcji rolnej.

 

§17

1.              Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1)             gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2)             nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory,

3)             przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych

 


Uchwała nr XXXVI/190/09

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

 

§ 1

1.                                1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w których nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów:

1)                                                 pojemnik 60 l                                                                         -                         9,10 zł

2)                                                 pojemnik 80 l                                                                         -                       13,64 zł

3)                                                 pojemnik 110 l                                                                       -                       19,64 zł

4)                                                 pojemnik 120 l                                                                       -                       18,13 zł

5)                                                 pojemnik 240 l                                                                       -                       35,99 zł

6)                                                 pojemnik 1100 l                                                                     -                       64,66 zł

7)                                                 pojemnik KP-7                                                                       -                     510,00 zł

2.                                2. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w których prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów:

1)                                                 pojemnik 60 l                                                                         -                         8,20 zł

2)                                                 pojemnik 80 l                                                                         -                         9,82 zł

3)                                                 pojemnik 110 l                                                                       -                       11,87 zł

4)                                                 pojemnik 120 l                                                                       -                       12,14 zł

5)                                                 pojemnik 240 l                                                                       -                       22,79 zł

6)                                                 pojemnik 1100 l                                                                     -                       53,09 zł

7)                                                 pojemnik KP-7                                                                       -                     385,00 zł

8)                                                  

3.                                3. Górne stawki opłat, określone w ustępie 1, nie zawierają opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości w workach dostarczonych przez odbiorcę odpadów.

§ 2

Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w wysokości 14 zł/m3

§ 3

Podane stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/183/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Plany na rok 2009

 

 

 

Siedlec

-Wspólnie ze Starostwem Strzeleckim zaczniemy budowę chodnika przy drodze powiatowej,

- budowa zbiornika wodnego do celów przeciw pożarowych.

 

 

 

Poznowice

 

- pomoc w przygotowaniu wniosku na remont kościoła i kaplicy cmentarnej,

- przyłączenie Poznowic do wodociągu Siedlec.

 

 

 

Sprzęcice

 

-zagospodarowanie wokół stawu,

 

 

 

 

Otmice

 

- dalsze zagospodarowanie terenu wokół Stacji Caritas na miejsce spotkań i wypoczynku. Całkowity koszt zagospodarowania – 180 000zł-etapowo

 

 

 

Izbicko

 

- budowa części drogi wzdłuż działek na ul. Spokojnej,

- I etap remontu ul. Kwiatowej,

- modernizacja ul. Wyzwolenia – staramy się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wniosek przeszedł wstępną weryfikację,

- termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum z modernizacją kotłowni. Nabór wniosków o dofinansowanie miał być w marcu br., został przesunięty na czerwiec 2009,

- przygotowanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Izbicku (staw koło parku) stworzenie miejsce wypoczynku,

- dalszy remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 

Suchodaniec

 

- przygotowanie projektu na wykonanie części chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza.

 

 

 

Krośnica

 

- remont mostu ul. Drzymały – 80 000zł,

- dalsza budowa sali gimnastycznej,

- remont chodnika na ul. Szkolnej,

- budowa terenu sportowego w Krośnicy – będzie złożony wniosek o dofinansowanie z programu Odnowa Wsi – całkowity koszt inwestycji 1 300 000zł.

 

Borycz

 

- budowa kanalizacji burzowej przy ul. Wojska Polskiego.

 

 

Ligota Czamborowa

 

- remont kapliczki,

- wykonanie oświetlenia – ul. Leśnej (w kierunku Bażanta).

 

MIESZKAŃCY LIGOTY CZAMBOROWEJ W RAMACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ ZEBRALI NA REMONT KAPLICZKI 6 TYSIĘCY ZŁOTYCH

 

 

Będą również realizowane w tym roku dalsze projekty nieinwestycyjne w szkołach i zostaną wprowadzone również do przedszkoli. Chcemy zapewnić naszym dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych oraz dalsze wyposażenie szkół i przedszkoli.

 

 

W związku z uruchomieniem nowego finansowania ze środków unijnych 2007-2013 gmina podjęła przygotowania do naboru w różnych działaniach. Przygotowanie stosownej dokumentacji to bardzo duże koszty- około 300 000zł.

            Jednym z najważniejszych zadań, które powinno by realizowane w gminie jest budowa kanalizacji sanitarnej. Procedury uzyskania finansowania są bardzo długie.

Aby przystąpić do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy utworzyliśmy z kilkoma gminami spółkę międzygminną, w skład której wchodzą Wodociągi i Kanalizacja Opole, gmina Komprachcice, Tarnów Opolski, Prószków i Izbicko. Beneficjentem w tej spółce jest WIK i on będzie realizował budowę kanalizacji sanitarnej w Boryczy, Krośnicy, Utracie i Grabowie. Wartość inwestycji wynosi ok. 26 mln o dofinansowanie złożyliśmy wniosek do Funduszu Spójności i po kolejnych weryfikacjach jest duże prawdopodobieństwo, że uzyskamy dofinansowanie.

Dopóki jednak nie jest podpisana umowa nie można być pewnym dofinansowania. Podpisanie umowy jest dopiero gwarancją 100% dofinansowania.

To samo dotyczy miejscowości Otmice - po weryfikacji przyznano nam dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej z wymianą sieci wodociągowej. Wartość inwestycji wynosi - 12 mln zł, dofinansowanie - 5 mln – z Regionalnego Programu Operacyjnego

Pozostaje miejscowość Ligota Czamborowa, która dosyć długo czeka na budowę kanalizacji sanitarnej. Początkowo zaistniała konieczność odnowienia pozwolenia budowlanego oraz podjęcia decyzji czy przeprowadzamy modernizację ujęcia wody i zapewniamy mieszkańcom dobre wody (azotany), czy budujemy kanalizację sanitarną. Zdecydowaliśmy, że dobra woda jest ważniejsza dla mieszkańców

Ligota Czamborowa- również z wymianą sieci wodociągowej przeznaczona jest do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety termin składania wniosków w tym programie ciągle jest przesuwany. Sądzę, że będziemy mogli w tym roku starać się o środki na ten cel ale nie zdążymy rozpocząć inwestycji. Wartość inwestycji wynosi - 9 mln

Miejscowość: Suchodaniec, Siedlec, Poznowice, Sprzęcice są na razie wyłączone z budowy kanalizacji ze względu na ograniczenie budżetowe