Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

              ZADANIA REALIZOWANE W LATACH 2007 - 2010 na terenie gminy Izbicko

 

W roku 2007 wykonano między innymi następujące zadania :

- remont biblioteki w Izbicku i fili bibliotecznych w Boryczy i w Siedlcu - 27.979 zł.
- w budynku gminnym w Boryczy dokonano rozdziału prądu pomiędzy świetlicę , bibliotekę, sklep, mieszkanie na piętrze - 9.100 zł.
- wymieniono część stolarki okiennej w świetlicy w Poznowicach - 2.481 zł.
- remont pomieszczeń w urzędzie gminy - / sala na II piętrze, adaptacja sali na parterze na pomieszczenia biurowe, malowanie korytarzy, wymiana drzwi na korytarzach na parterze - 57.000 zł.
- remont w przedszkolu w Izbicku / malowanie sal, korytarzy, ułożenie wykładziny, malowanie szatni, remont wejścia i schodów zewnętrznych oraz pomieszczeń biurowych - 17.000 zł.
- remont w przedszkolu w Siedlcu / wymiana stolarki okiennej, remont łazienki, toalet, ułożenie wykładziny - 11.300 zł.
- w szkole w Otmicach wymieniono parkiet na sali gimnastycznej - 29.691 zł. , zamontowano kraty studzienek przyokiennych - 1.400 zł.
- przystosowano salę na 10 stanowisk komputerowych aby uruchomić w szkole Centrum Kształcenia na Odległość. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy wyposażenie tej pracowni tj. 10 stanowisk wraz z oprogramowaniem. Pracownia ta służy również do nauki języków obcych. W Publicznym Gimnazjum w Izbicku wykonano remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej - 7.649 zł. oraz przeznaczono 5.000 zł. na projekt na termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum. Zamierzamy się starać o dotację na wykonanie tej inwestycji wraz z modernizacją kotłowni centralnego ogrzewania dla obu szkół. Dotację można uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Niestety zarazie nie wykonujemy tej inwestycji, ponieważ nie uzyskaliśmy dofinansowania. Większą ilość punktów otrzymały wnioski o inwestycje, w których wprowadzano odnawialne źródła energii.
W budynku straży pożarnej w Izbicku wykonano remont instalacji elektrycznej i remont garaży - 27.864 zł.
Na remont straży w Boryczy przeznaczono 6.683 zł.
Wykonano dodatkowe oświetlenie na ul. Stawowej, Kwiatowej i Sosnowej w Izbicku - 30.000 zł.
W roku 2007 rozpoczęto również projektowanie długo oczekiwanej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krośnicy - 32.000 zł. aby móc strać się o dofinansowanie tego zadania. Budowę sali gimnastycznej w Krośnicy i zagospodarowanie terenu wokół niej wykonano w latach 2008 - 2009 i oddano do użytku w roku 2009. Całkowita wartość zadania 1 496 475, 69 zł. Koszty po 1/ 3 pochodziły z budżetu gminy, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz Ministerstwa Sportu.
- częściowy remont w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnicy - wymiana okien, drzwi - 51.000 zł. i adaptacja salki do gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu - 1.220 zł.
Rada Sołecka z własnych środków zakupiła przystanek autobusowy.
Rok 2007 to rok sporządzania projektów w celu przygotowania się do absorpcji środków unijnych.
Rozpoczęto projektowanie kanalizacji sanitarnej w Krośnicy, Boryczy, Utracie i Grabowie. Koszt tych dokumentacji to 193 tys zł. Są to koszty kwalifikowane inwestycji i po uzyskaniu dofinansowania część tych kosztów podlega zwrotowi do budżetu gminy.
Rozpoczęto również projektowanie kanalizacji sanitarnej w Siedlcu, Poznowicach i Sprzęcicach. Koszt dokumentacji 222 tys zł. oraz dokumentację na wymianę sieci wodociągowej w Siedlcu (45 tys zł.) którą firma wykonała w ramach odsetek za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji kanalizacji sanitarnej,
Wykonano również projekt na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryczy - 6.954 zł. oraz na zagospodarowanie terenu wokół klubu - Stacji Caritas w Otmicach - 7.564 zł.
Wyremontowano kapliczkę w Boryczy. Z budżetu gminy - 2.499 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 tys zł. Resztę zebrali mieszkańcy z wolnych datków.
Wykonano również prace restauratorskie pomników Św. Floriana i Jana Nepomucena w Siedlcu - 32.500 zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 16 tys zł. Odnowiono krzyż przydrożny przy ul. Powstańców Śl. w Izbicku 3.600 zł.
- w budynku Stacji Caritas w Otmicach ocieplono dach i ściany zewnętrzne – 118 tys zł., i dofinansowanie w kwocie 17 400 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Z budżetu gminy dotowano remonty chodników / robocizna/ przy drogach powiatowych. Kostkę i krawężniki na wykonanie chodnika sołectwa otrzymywały ze Starostwa Powiatowego. Wykonano remonty chodników w Siedlcu - 21.000 zł., w Poznowicach ul. Szkolna -7.000 zł., Sprzęcice - 2.960zł.
- w Utracie wykonano korektę łuku drogi / poszerzenie/ - 3 320 zł.
-sporządzono dokumentacje na remont drogi w Poznowicach - Sławie 14.000 zł.
- remont na mostu na rzece Sucha w Suchodańcu 32.000 zł. oraz nawierzchni przy ul. Ligonia - 8.000 zł. i remont wpustów ulicznych przy ul. Pstrowskiego 25.000 zł.
- sieć wodociągowa z Ligoty Czamborowej do Suchodańca - 28.000 zł.
- częściowa rekultywacja składowiska odpadów w Suchodańcu
Plan zagospodarowania przestrzennego Ligoty Czamborowej - 31.000 zł.

W roku 2007 gmina otrzymała tytuł SAMORZĄD PRZYJAZNY OŚWIACIE

W roku 2008 wykonano następujące zadania :

- remont chodnika przy ul. Kani w Izbicku - 28.000 zł.
- oświetlenie na ul. Parkowej 29.300 zł.
- naprawa i ocieplenie dachu na budynku urzędu gminy - 60.840 zł.
- dalszy remont remizy OSP w Izbicku - 11.650 zł.
- remont sanitariatów na bloku sportowym w gimnazjum
- balustrady i obróbki blacharskie muru na placu zabaw przedszkola w Izbicku - 2.950 zł.
- zakończenie budowy I etapu terenu sportowego w Izbicku - 630.000 zł., uzyskano dofinansowanie z Programu Odnowa Wsi 368 tys zł.
-rozpoczęto remont pomieszczeń należących do Koła Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Izbicku - koszt remontu 37.000 zł., uzyskano dofinansowanie w kwocie 20.000 zł. od Rządu Niemieckiego. Obecnie w tych pomieszczeniach funkcjonuje również świetlica wiejska.
-rozbudowano wodociąg przy ul. Gen. Zawadzkiego w Otmicach - 200.000 zł. . Mieszkańcy końcówki tej ulicy korzystali z ujęcia wody należącego do Lhoist - Opolwap. Studnia na terenie zakładu wapienniczego została zamknięta i należało przyłączyć te nieruchomości do wodociągu grupowego gminy Izbicko.
- I etap zagospodarowania przy świetlicy w Otmicach - 25.000 zł.
- remont łącznika przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otmicach - 18.000 zł.
- wykonanie komina nad częścią połaci dachu w tej szkole - 5.000 zł.
- remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu - 29.700 zł.
- częściowe zagospodarowanie terenu wokół stawu i czyszczenie stawu w Sprzęcicah - 10.000 zł.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sprzęcicach - 7.400 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Poznowicach - 17.324 zł.
- dotacja do wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Poznowicach - 2.100 zł.
- dalsza rekultywacja składowiska odpadów w Suchodańcu - 15.000 zł.
- zagospodarowanie drogi gminnej / folwark/ w Suchodańcu - 26.000 zł.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Krośnicy / uliczka od kościoła/ - 36.900 zł.
- remont sanitariatów w szkole w Krośnicy - 23.180 zł.
- zakończono budowę sali gimnastycznej w Krośnicy i oddano do użytku
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Boryczy - 15.775 zł.
- budowa drogi transportu rolnego w Boryczy w kierunku Krzyżowej Doliny - 430.000 zł. , dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 187 tys zł.
- altanę na placu spotkań w Grabowie - 10.900 zł.
- przygotowano projekt na prace konserwatorskie kaplicy w Ligocie Czamborowej - 1.200 zł. Mieszkańcy zebrali na remont 6.000 zł. w ramach zbiórki publicznej . Remont wykonano w roku 2009 - całkowity koszt 32.999, 78 zł.
- wykonano uzbrojenie terenu i część drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej w Izbicku - wartość inwestycji 314.000 zł.

W szkołach rozpoczęto realizację projektu "Uczniowie Przyszłością Gminy". Całkowite finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Otrzymaliśmy na dodatkowe zajęcia dla uczniów i rozwijanie ich zainteresowań oraz wyposażenie naszych szkół w pomoce naukowe 400.000 zł. Więcej informacji na stronie www.upng.pl

Nasi uczniowie korzystają również z Programu Uczeń na Wsi. Program ten dotyczy uczniów niepełnosprawnych. Można finansować pomoce szkolne.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. Aktywna integracja droga do sukcesu - wartość dotacji 33.998 zł. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów , wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, samodzielnie się zmniejszenie bezrobocia. Z projektu korzystało 6 osób. Wszystkie osoby ukończyły szkolenie i zdobyły kwalifikacje.

W roku 2008 gmina otrzymała tytuł SAMORZĄD PRZYJAZNY OŚWIACIE

W roku 2009  wykonano następujące zadania: 


Nadal realizowany jest w naszych szkołach projekt "Uczniowie przyszłością gminy bis". Dotacja wynosi 399 tys zł.
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej z wymianą sieci wodociągowej w Otmicach - koszt inwestycji 7.907. 107, 45 zł.
dofinansowanie - 4. 664,818, 63 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
- częściowe zagospodarowanie terenu wokół Stacji Caritas na miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców - / wykonanie wiaty i doposażenie placu zabaw - 44.985 zł.
- zakończono opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Borycz, Krośnica , Utrata , Grabów oraz rozpoczęto wpłaty udziałów na wkład własny dla tej inwestycji po 690.000 zł. rocznie przez 10 lat.
Aby móc starać się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności gmina przystąpiła do Spółki Międzygminnej z gminą Opole, Komprachcice, Tarnów Opolski, Prószków. Z tego funduszu są realizowane jedynie duże projekty. W przystąpieniu do tej Spółki i tym samym możliwość wykonania inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w wymienionych miejscowościach pomógł gminie Pan Wicemarszałek Józef Kotyś.
Na budowę tej inwestycji Wodociągi i Kanalizacji w Opolu jako beneficjent uzyskał dofinansowanie 65 %
- wykonano remont przepustu kanalizacji burzowej i remont drogi - 16.980 zł.
- planuje się również zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Boryczy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Leader poprzez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. Wniosek został zaakceptowany do realizacji przez Radę Programową ale nie została jeszcze podpisana umowa o finansowanie. Koszt inwestycji 237 tys zł. Dofinansowanie w wysokości 136 tys zł.
- sporządzono dokumentację na budowę mostu w Krośnicy, zakupiono huśtawki na plac zabaw, wykonano częściowy remont Domu Strażaka - 20.203 zł.
- oświetlenie uliczne na ul. Stawowej - 61.757 zł.
- modernizacja ulicy Wyzwolenia w Izbicku z wymianą sieci wodociągowej. Wartość inwestycji 744, 502. 39 zł. , dofinansowanie w kwocie 561.650, 65 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
- dalszy remont klubu TSKN / świetlicy wiejskiej / w Izbicku - 12.442,06 zł.
- dalszy remont świetlicy wiejskiej i korytarza w Poznowicach - 19. 751,80 zł.
- wykonano część II etapu rozbudowy wodociągu grupowego na południu gminy - przyłączono sołectwo Poznowice do wodociągu Siedlec i wykonano przyłącza wodociągowe w Siedlcu - 539. 980 , 57 zł. . Gmina uzyskała dotację w wysokości 100 tys zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Do programu Leader został również złożony wniosek o dofinansowanie remontu dachu kościoła w Poznowicach. Wniosek został złożony przez Parafię Poznowice ale ukierunkowałam Radę Parafialna gdzie można starać się o dofinansowanie i w jaki sposób sporządzić dokumentację. Wszelka pomocą służył pracownik Urzędu Gminy, parafianin Poznowic. Inwestycja uzyskała dofinansowanie. Została zaakceptowana przez Radę Programową ale nie jest jeszcze podpisana umowa o finansowanie.
- z tego Programu uzyskaliśmy również dofinansowanie na organizację Dnia Dziecka w Siedlcu i obchodów Nocy Świętojańskiej w Grabowie.
- w Siedlcu wykonano remont pobocza i remont chodnika - 25.200 zł.
- Grabów kontynuuje prace związane z urządzaniem miejsca wypoczynku i rekreacji - zakupiono kostkę, beton, kruszywo bazaltowe, boazerie, kantówki, deski - 15.900 zł. Wszelkie prace wykonywane są nieodpłatnie .
- kontynuuje również urządzanie swojego miejsca rekreacji i wypoczynku miejscowość Sprzęcice - wykonano ogrodzenie siatką, zakupiono tarcicę i huśtawki - 7.097, 80 zł.
- częściowy remont pobocza i wymiana kratek ulicznych na ul. Pstrowskiego w Suchodańcu - 13.517 zł.
- wykonanie wiaty na zbytkowany wóz strażacki w Siedlcu - materiały 5 tys zł., robocizna nieodpłatnie

W roku 2009 gmina otrzymała tytuł SAMORZĄD PRZYJAZNY OŚWIACIE

W roku 2010 wykonano następujące zadania :

- remont przepustu i studzienek , odtworzenie rowów i czyszczenie rowów w Boryczy - 6.324, 87 zł.
- dalsze prace w Grabowie związane z urządzaniem miejsce wypoczynku - bloczki, cement, kostka, deski, kantówki, gonty, beton - 12.740 zł., robocizna we własnym zakresie.
- zakupiono krawężniki na ul. Polną w Izbicku , wykonano remont studni chłonnej i kanalizacji burzowej oraz remont posadzki w kuchni klubu TSKN w Izbicku - 12. 514 , 47 zł.
Na terenie szkół w Izbicku powstaje boisko Orlik częściowo finansowane w ramach Programu Rządowego. Wartość inwestycji 1 430 tys zł., dofinansowanie 666 tys zł. Powstaje również plac zabaw częściowo finansowany w ramach Programu Radosna Szkoła. Jest przygotowywany na przyjęcie 6 latków do szkoły. Szkoła w Izbicku nie miała do tej pory na swoim terenie placu zabaw.
- w Krośnicy wykonano remont ul. Kani, obniżenie poziomu wód, konserwację rowów i remont mostu - 175.140 zł.
- rozpoczęto zagospodarowanie terenu wokół szatni klubu sportowego w Krośnicy - wartość inwestycja 1 100 tys zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Odnowy Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- w Otmicach trwa dalsza budowa kanalizacji sanitarnej z wymianą sieci wodociągowej Starostwo Strzeleckie wykonało gruntowny remont drogi powiatowej w centrum Otmic
- w Ligocie Czamborowej rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji 5 019 tys zł. dofinansowanie 2 845 tys zł.
- rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem działki gminnej obok świetlicy wiejskiej w Poznowicach na miejsce rekreacji i wypoczynku dla  mieszkańców - wykonano ogrodzenie placu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Programu Leader. Uzyskał dofinansowanie w kwocie 16 800 zł., ale nie została jeszcze podpisana umowa o finansowanie.
- Poznowice - projekt wiaty, ogrodzenie, kocioł centralnego ogrzewania w budynku gminnym , konserwacja rowów i dofinansowani położenie kostki przy drodze powiatowej - 28.609,21 zł.
-Suchodaniec - konserwacja rowów , oznakowanie przystanku , wykonanie boiska do piłki siatkowej - 10.962, 17 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec - 52 tys zł.
- remont chodnika w Siedlcu - 40. 327, 79 zł.
- budowa studni w Siedlcu / przygotowanie do dalszej modernizacji ujęć wody na południu gminy / 160 tys zł.
- w Sprzęcicach wykonano – chodnik i zasilanie do Domu Spotkań – 15 tys zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół budynku straży i świetlicy wiejskiej w Siedlcu w ramach Odnowy Wsi. Wartość inwestycji 600 tys zł.
.- na terenie sportowym w Izbicku wykonano trybuny i zamontowano solary do ogrzewania wody . Nie wykonano studni na terenie sportowym. Koszt jej wykonania jest zbyt wysoki - 60 tys zł. Bardziej opłacalne jest więc korzystanie z wodociągu grupowego.
Publiczne Gimnazjum w Izbicku zostało włączone do programu E - szkoła. Dofinansowanie gminy - 32 tys zł.w Publicznym Gimnazjum wykonano częściowy remont ciągów centralnego ogrzewania i remont dachu na sali gimnastycznej - ok. 50.000 zł.
Gmina składała dwukrotnie wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Kwiatowej w Izbicku. Droga nie została zaakceptowana do finansowania ponieważ nie spełnia podstawowego kryterium - nie ma połączenia z drogą powiatową ani wojewódzką. Ponownie złożyliśmy wniosek do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W roku 2010 gmina Izbicko otrzymała kilka wyróżnień: Śląska Super Gmina, Gmina Atrakcyjna Turystycznie, wyróżnienie w rankingu Europejska Gmina , Europejskie Miasto oraz w rankingu Rzeczypospolitej zajęła 28 miejsce jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych.
W rankingu wzięto pod uwagę wnioski finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na które podpisano umowy do dnia 30 marca 2010. Zatem nie zostały uwzględnione nasze dotacje na Uczniowie Przyszłością Gminy bis, Przedszkolaki przyszłością gminy , Budowa kanalizacji sanitarnej Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów oraz dotacje z Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na koniec marca 2010 gmina Izbicko miała podpisanych 27 projektów na kwotę 10.157,80 zł . Na mieszkańca gminy przypada wówczas 1.832 zł a średnia wojewódzka 1.900 zł.
Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie na realizację szkoleń pracowników i utworzenie Biura Obsługi Klienta. Projekt Urząd na 5 + uzyskał dofinansowanie w kwocie 800 tys zł. i jest realizowany do końca lipca 2011 roku.
Gmina stworzyła bezrobotnym możliwość uzyskania prawa jazdy w projekcie "Moje pierwsze prawo jazdy" wartość projektu 49 tys zł. 
Od stycznia realizowany będzie projekt " Przedszkolaki przyszłością gminy" wartość projektu 500 000 zł.
Dofinansowano również oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie gminy II etap. Nie jest jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.


                                                                                                                         Brygida Pytel
                                                                                                                    Wójt Gminy Izbicko