Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Niektóre zadania wykonane w 2015 roku na terenie gminy Izbicko :

w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej

Została zakończona inwestycja prowadzona w ramach Spółki Międzygminnej z WIK Opole – budowa kanalizacji sanitarnej Krośnica, Borycz, Utrata , Grabów.

Całkowita wartość inwestycji 16 199 937,92 zł , dofinansowanie 10 576 616,62 zł tj. 65%

        przełożenie sieci wodociągowej w Krośnicy na ul. Spacerowej i Myśliwca  - 101.626,02

        przebudowa stacji wodociągowej w Siedlcu wraz z wykonaniem tranzytu wodociągowego Siedlec – Sprzęcice – 1.069.418,91, dofinansowanie – 10.5765 616,62 z PROW tj. 65%

        budowa odcinka sieci wodociągowej Poznowice – Sława – 4.374,29

        budowa kanalizacji sanitarnej przy działce nr 590 w Otmicach – 115.091,00

Dotacja dla Starostwa Powiatowego 100.000,00 zł na budowę drogi powiatowej Izbicko – Otmice

w zakresie dróg gminnych :

        remont przepustu w Krośnicy   - 5.483,87

        remont kanalizacji burzowej w Krośnicy- 15.378,93

        remonty cząstkowe dróg gminnych – 24,000,00

        remont kanalizacji burzowej w Siedlcu -2.296,00

        remont kanalizacji burzowej w Boryczy- 2.893,00

        remont chodnika w Ligocie Czamborowej – 22.315,76

        koszty odśnieżania, ustawienia i rozbiórka siatek przeciwśniegowych- 13.352,00

        opracowanie ksiąg obiektów mostowych- 8.856,00

        zakup wiaty przystankowej w Suchodańcu wraz z montażem – 5.885,00

        remont chodnika Krośnica ul. Szkolna -22.872,00

        remont studni kanalizacji deszczowej ul. Polna w Izbicku – 1.175,00

        remont chodnika w Otmicach ul. Kościuszki- 7.288,00

        remont pobocza w Poznowicach -3.600,00

        montaż znaków drogowych w Suchodańcu, Grabowie, w Boryczy- 4.268,00

        wykonanie nawierzchni asfaltowej w Boryczy ul Wojska Polskiego -27.453,00

        wydatki dotyczące opracowania dokumentacji przebudowy obiektu mostowego w Boryczy- 34.426,00

        opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Krzyżowa Dolina – Borycz -

            11.070,00

      w zakresie gospodarki nieruchomościami  :

          -    remont lokalu socjalnego w Otmicach – remont lokalu socjalnego w Otmicach

        remont lokalu socjalnego w Ligocie Czamborowej / częściowy koszt/ - 15.944,00

        wykonanie utwardzenia pod wiatą rekreacyjna oraz jej zadaszenia w Ligocie Czamborowej – darowizna na ten cel od p. Dariusza Rakowskiego

Inne wydatki :

wydatki na szkoły podstawowe  - 3.023.440,77

wydatki na przedszkola -  1.236.121,00

wydatki na gimnazja – 1.386. 483,70

dowóz dzieci do szkół – 237.221,0

świetlice szkolne- 518 944,67 , w tym dochody z opłat za wyżywienie -181.000,00

 

oświetlenie uliczne na terenie gminy -  178.764,02

 

 

Pozostałe wydatki  :

       Stacja „Caritas „ - 97.000,00

       wydatki na prace społecznie użyteczne – 14.094,00

       wydatki na świetlice szkolne – 518.944,76

       wydatki na stypendia dla uczniów – 29.513,00

Udziały w Spółce WIK – spłata inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów – 450.000,00

Dotacja dla LKS Źródło w Krośnicy – 46.000,00

Dotacja dla GKLZS Izbicko – Otmice - 40.000,00

Dotacja UKS „Orzeł” - 3.956,00