Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

1

Dochody w tym:

bieżące

majątkowe

16.268.064,00

13.136.031,00

3.132.033,00

13.519.297,29

12.770.176,28

749.121,01

2

Wydatki w tym:

bieżące

majątkowe

21.371.602,00

12.833.701,00

8.537.901,00

20.452.321,12

12.264.623,32

8.187.697,80

3

Nadwyżka (deficyt)

- 5.103.538,00

- 6.933.023,83

4

Przychody w tym

pożyczki i kredyty

8.309.261,00

7.595.000,00

8.307.862,44

7.593.600,33

5

Rozchody w tym:

spłaty pożyczek i kredytów

3.205.723,00

3.205.723,00

1.242.774,75

1.242.774,75

 

 1. Zobowiązania Gminy na 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 13.574.906,71
  z tego wobec:          
 • BS w Łambinowicach                         600.000,00
 • ING BŚW w Krapkowicach              8.010.000,00
 • WFOŚiGW w Opolu                          2.865.308,57
 • BGK Opole                                         2.099.598,14

 

 1. Dotacje:
 • otrzymane z budżetu j.s.t.                               0,00
 • udzielone innym j.s.t.                           211.890,01

 

 1. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

  Ulga inwestycyjna:          Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kandziora Jan, Kubon Jan, Hurek Arnold 

  Ulga – zakup gruntów:   Rink Sebadstian 

  Ulga:   (zgodnie z uchwałą Nr XI/58/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 sierpnia 2003 r.)  Mientus Sebastian, Fąfrowicz Paliwa s.c. Krzysztof Fąfrowicz, Małgorzata Stolarczyk, Rafał Stolarczyk