XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

K O M U N I K A T

 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zadania polegającego na wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów.

Budynki wybudowane w ostatnich 3 latach oraz budynki w trakcie budowy nie zostały uwzględnione w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej.            

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców i właścicieli powyższych nieruchomości aby zgłaszali do WiK Opole lub tut. Urzędu Gminy  chęć podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej.

Wnioski o przyłączenie dotyczą nieruchomości zabudowanych oraz właścicieli działek, którzy posiadają aktualne pozwolenie na budowę.

            Wzywa się również wszystkich posiadających projekty budowlane przyłączy lub odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o dostarczenie ich do tut. Urzędu Gminy celem włączenia ich w zakres obecnych robót.

Termin składania pisemnych wniosków do WiK Opole upływa z dniem 30.09.2012 r.

Wnioski, które wpłyną po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.