Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

  7 lutego br. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu gmina Izbicko podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krośnica , Borycz , Utrata , Grabów, która rozpocznie się wiosną. Umowa została podpisana z Przedsiębiorstwem Instalacyjno –Inżynieryjnym Hydro-Montex Sp. z o.o. z Częstochowy.

PDFWybór wykonawcy.pdf (2,92MB)

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Kontrakt 12 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów w gminie Izbicko
1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych:

1) Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krośnica
Przedmiotem robót w zakresie powyższego zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krośnica. Na obszarze przedmiotowej inwestycji, układ technologiczny sieci kanalizacji sanitarnej składa się z kanałów głównych oraz kanałów bocznych w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz przepompowniami sieciowymi ścieków PK-1 i PK-2 oraz przepompowniami przydomowymi.
Wszystkie ścieki z miejscowości Krośnica odprowadzone zostaną rurociągiem tłocznym z przepompowni PK-1 do sieci grawitacyjnej należącej do zlewni przepompowni PU w Utracie.
Trasa rurociągów przebiega w obrębie terenu o zabudowie stosunkowo zwartej – sieć grawitacyjna i ciśnieniowa przebiega głównie w pasach dróg gminnych i drogi powiatowej m. Krośnica.
Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami-zlewnia przepompowni PK-1 i
PK-2:
a) kanał grawitacyjny – kamionka:
- kielichowa Ø200 – 4205,0 m;
- kielichowa Ø150 – 1045,7 m;
- przeciskowa Ø200 – 1393,9 m;
b) kanał grawitacyjny boczny - PVC-U Ø160 – 1468,7 m;
c) kanał tłoczny:
– PE100 Ø140 – 3669,1 m;
– PE100 Ø90 – 368,5m;
– PE100 Ø63 – 224,7 m;
– PE100 Ø50 – 283,9 m;
d) kompletna przepompownia ścieków PK-1 Ø1500 z polimerobetonu (komora pomp + komora zasuw) wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.;
e) kompletna przepompownia ścieków PK-2 Ø1200 z polimerobetonu z wyposażeniem wewnętrznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.;
f) kompletna przydomowa przepompownia ścieków Ø800 prefabrykowana wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zasilaniem – 3 szt.

2) Zadanie 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borycz
Przedmiotem robót w zakresie zadania 15 jest budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym wraz z sieciową przepompownią ścieków sanitarnych PB oraz przepompowniami przydomowymi, zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni i pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Borycz. System kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej odprowadzać będzie ścieki z miejscowości do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należącej do zlewni przepompowni PK-1 w Krośnicy. Trasa rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej przebiega o zabudowie stosunkowo zwartej – sieć grawitacyjna i ciśnieniowa przebiega głównie w pasach dróg gminnych i powiatowych.
W ramach niniejszego zadania należy wykonać przejście rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Jemielnica metodą bezrozkopową.
Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami-zlewnia przepompowni PB:
a) kanał grawitacyjny – kamionka:
- kielichowa Ø200 – 1747,1m;
- kielichowa Ø150 – 579,6 m;
- przeciskowa Ø200 – 477,5 m;
b) kanał grawitacyjny boczny - PVC-U Ø160 – 551,5m;
c) kanał tłoczny:
– PE100 Ø90 – 309,0 m;
– PE100 Ø63 – 230,0 m;
– PE80 Ø50 – 660,1 m;
d) kompletna przepompownia ścieków PB Ø1200 z polimerobetonu (komora pomp + komora zasuw) wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.;
e) kompletna przydomowa przepompownia ścieków Ø800 prefabrykowana wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zasilaniem – 7 szt.;

3) Zadanie 16 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Utrata
Przedmiotem robót w zakresie zadania 16 jest budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym wraz z sieciową przepompownią ścieków sanitarnych PU oraz przepompowniami przydomowymi, zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni i pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Utrata. Z miejscowości Utrata ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Izbicku a docelowo do czynnej oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na obszarze o stosunkowo zwartej zabudowie. Trasa rurociągów przebiega w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz po terenach prywatnych zabudowanych i gruntach ornych.
W ramach niniejszego zadania należy wykonać przejścia pod dnem rzeki Suchej rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej oraz przejście rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Stara Sucha metodą bezrozkopową.
Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami-zlewnia przepompowni PU-1:
a) kanał grawitacyjny – kamionka:
- kielichowa Ø200 – 478,5 m;
- kielichowa Ø150 – 276,4 m;
- przeciskowa Ø200 – 461,7 m;
b) kanał grawitacyjny boczny - PVC-U Ø160 – 118,7 m;
c) kanał tłoczny:
– PE100 Ø160 – 1871,1m;
– PE100 Ø50 – 34,3 m;
d) kompletna przepompownia ścieków PU Ø1500 z polimerobetonu (komora pomp + komora zasuw) wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.;
e) kompletna przydomowa przepompownia ścieków Ø800 prefabrykowana wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zasilaniem – 2 szt.

4) Zadanie 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grabów
Inwestycja obejmuje istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych i tereny planowanej zabudowy w części wsi Grabów. Ścieki odprowadzane będą z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez system rurociągów grawitacyjnych i tłocznych.
Przewody grawitacyjne odprowadzą ścieki do najniższego punktu w terenie skąd poprzez przepompownię ścieków będą tłoczone rurociągiem do istniejącego przewodu tłocznego, który prowadzi ścieki z Izbicka do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.
Cała sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w drogach gminnych oraz na prywatnych gruntach mieszkańców wsi Grabów. Występujące grunty niejednorodne kwalifikują warunki gruntowe jako proste. Ze względu na rodzaj warunków gruntowych ustalono drugą kategorię geotechniczną dla całej inwestycji.
Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią-zlewnia przepompowni P-1:
a) kanał grawitacyjny – kamionka:
– kielichowa Ø200 – 585,0 m;
– kielichowa Ø150 – 185,5 m;
b) kanał grawitacyjny boczny - PVC-U Ø160 – 111,0m
c) kanał tłoczny PE100 Ø75 – 281,0m
d) kompletna przepompownia ścieków P-1 Ø1200 z polimerobetonu (komora pomp + komora zasuw) wraz z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu – 1 szt