Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

PDFPrzebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz- Krzyżowa Dolina.pdf (305,82KB)

Gmina Izbicko realizuje zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz- Krzyżowa Dolina”. Jest to operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Celem operacji jest skrócenie o 9 kilometrów dojazdu z miejscowości Krośnica oraz Borycz(Gmina Izbicko, pow. strzelecki) do miejscowości Krzyżowa Dolina (Gmina Ozimek, pow. Opolski).

Inwestycja ta ułatwi dojazd do pracy osobom z terenu Gminy Izbicko pracującym w Gminie Ozimek, oraz rolnikom z miejscowości Borycz oraz Krośnica uprawiającym grunty rolne w Gminie Ozimek. Droga gminna nr 105107 O Borycz Krzyżowa - Dolina stanowi połączenie z drogą powiatową 1713 ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie, dz. nr 346/169(pow. opolski). Operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy Gminą Izbicko i Gminą Ozimek. Dla potrzeb kompleksowej przebudowy infrastruktury drogowej w tym obszarze Gmina Ozimek zdecydowała się na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 103237 ul. Polna w Krzyżowej Dolinie (dz. nr 346/168) w obrębie połączenia dróg gminnych z powiatową.

Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa drogi gminnej Gminy Izbicko o nr 105107 O  Borycz – Krzyżowa Dolina – km 0+000 do 2+903,05 . Początek przeznaczonego do remontu odcinka drogi – km 0+000 umiejscowiony jest w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz w miejscu gdzie kończy się odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej, a zaczyna odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej – granica działek nr 92 i 1145 . Przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 2+903,05 w obrębie granicy terytorialnej gmin Izbicko i Ozimek granica działek nr 1090 i 346/169 .

  W zakres robót wchodzi przebudowa  drogi gminnej , o nawierzchni tłuczniowej , obejmująca poszerzenie konstrukcji jezdni wraz ze zmianą rodzaju nawierzchni , odtworzenie rowów oraz wbudowanie w pasa drogowy infrastruktury umożliwiającej docelowo instalację światłowodowej linii teletechnicznej .

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 312 658,03zł

Wartość wydatków kwalifikowanych z UE wynosi: 2 114 442,68zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 345 419,00zł