Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2017-12-28

OŚ.DŚ.6220.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Poskart pełnomocnika Pana Romana Cytera w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice wydano postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 2, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                           /  -  /

                                                                                                      Brygida Pytel