Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2017-12-28

OŚ.DŚ.6220.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 22.11.2017 r Pani Małgorzaty Poskart pełnomocnika Pana Romana Cytera, zostało wydane postanowienie Nr OŚ.DŚ.6220.6.2017 z dnia 28.12.2017 r. o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu  przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie  instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice.

Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od ostatniego dnia jego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl. Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

na okres od 29 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /  -  /

                                                                                                    Brygida Pytel