Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2017-12-29

OŚ.DŚ.6220.5.2017                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz.1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Łukasza Nowak pełnomocnika Pana Waldemara Kubik zam. ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie

zawiadamia

o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w  Suchodańcu”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.2 - w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Suchodaniec.

 

                                                                                                        Z-ca Wójta

                                                                                                             /  -  /

                                                                                                    Grzegorz Koprek