Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-01-05

OŚ.DŚ.6220.1.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postepowania

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „ Budowa instalacji do chowu  trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/4 obręb Poznowice”

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (dz. u. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „k.p.a.); organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść pisemne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 5 stycznia 2018r.          

 

                                                                                                                   

                                                                                         z up. Wójta Gminy

                                                                                              Z-ca Wójta

                                                                                                 /  -  /

                                                                                          Grzegorz Koprek