Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-02-16

OŚ.DŚ.6220.2.2016                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz.1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Piotra Sadowskiego  pełnomocnika Związku Międzygminnego „Czysty Region”,  ul. Szkolna 15,                         47-225 Kędzierzyn-Koźle

zawiadamia

o wydaniu  zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.2 - w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Otmice.

 

                                                                                         z up. Wójta Gminy

                                                                                              Z-ca Wójta

                                                                                                   /  -  /

                                                                                          Grzegorz Koprek