Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-03-28

OŚ.DŚ.6220.1.2018                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Łukasza Nowak, ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca pełnomocnika Pana Waldemara Kubik zam. ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie

zawiadamia

o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.15 - w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Suchodaniec.

 

 

                                                                                           z up. Wójta Gminy

                                                                                                Z-ca Wójta

                                                                                                     /  -  /

                                                                                            Grzegorz Koprek