Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Izbicko

Inspektor Ochrony Danych

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod numerem telefonu: 668 620 696.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Urząd Gminy Izbicko z siedzibą w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Izbicko przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres lub poprzez kontakt telefoniczny -  668 620 696.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Izbicko.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Izbicko, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.

Obowiązek informacyjny – Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym w Urzędzie Gminy w Izbicku.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, tel. 77 4 61 72 21 odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy w Izbicku poprzez email: .pl lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Izbicko mogą Państwo skontaktować się pod numerem telefonu: 668 620 696.

Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe?

Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć: na danym stanowisku obsługującym petenta, na stronie internetowej www.izbicko.pl,  na stronie internetowej BIP Gminy Izbicko.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Izbicko danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd Gminy Izbicko narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd Gminy w Izbicku zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Urzędu Gminy w Izbicku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018r.
1. Urząd Gminy w Izbicku rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:
- w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
- w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
- w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
2. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy w Izbicku lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Gminy w Izbicku żądania osoby fizycznej.
4. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Gminy w Izbicku.
5. W imieniu Urzędu Gminy w Izbicku administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.
7. Właściwym dla Urzędu Gminy w Izbicku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.)

 

Klauzule informacyjne

Działalność gospodarcza

Ochrona środowiska

Oświata

Podatki

Planowanie przestrzenne

Urząd Stanu Cywilnego

Inne