Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

SESJA RADY GMINY IZBICKO
Zawiadamiam, że dnia3 września 2012 r. o godz. 16.00 
w sali narad urzędu gminy Izbicko odbędzie się 
Sesja Rady Gminy Izbicko.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Prezentacja zatwierdzonego złoża kamienia wapiennego dla Firmy LHOIST S.A. do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012.
 6. Podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski zapytania, odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Przewodniczący 
Rady Gminy Izbicko
/-/
Henryk Zettelmann