Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2  

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Izbicku nr XXXV.196.2017 z dnia 23 października 2017 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

  Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku w pok. nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. o godz. 19°° w Sali  OSP Krośnica.  

  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Izbicko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września  2018 r.          

  Uwagi do projektu planu również można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  3. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

   Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2, i udziale społeczeństwa w tym postępowaniu (art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Uwagi i wnioski w tym  postępowaniu można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu – w Urzędzie Gminy, ul. Powstańców  Śląskich 16, 47-180 Izbicko, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie do 17 września 2018 r. e-mail:   

                                                                                     

                                                                                                                   Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                      Brygida Pytel

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Izbicko.doc (37,00KB)