Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

                                                                                          Izbicko, 2018-07-30

 

OŚ.DŚ.6220.6.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice”

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405)

 

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 

1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Na wniosek Pani Małgorzaty Poskart pełnomocnika Pana Romana Cytera zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej do 122 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice”.

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Izbicko.

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Izbicko,    ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 15 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@izbicko.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

                                                                                          z up. Wójta Gminy

                                                                                           Sekretarz Gminy

                                                                                                     /  -  /

                                                                                            Marzena Baksik     

 

                                                                                       

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Poznowice
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Izbicko, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl;