Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-08-20

OŚ.DŚ.6220.2.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257)w związku z art.73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)- dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Pana Joachima Gawlik,                           ul. Powstańców Śląskich 65, 47-180 Izbicko zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory dla jałówek o obsadzie 16,50 DJP na działce nr 240 obręb Izbicko”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postepowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20  sierpnia 2018r.          

 

                                                                                                                   

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                    /  -  /

                                                                                              Brygida Pytel