Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

   Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),  zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3.   

   Uwzględniając nieznaczne modyfikacje dotychczasowego planu miejscowego w zakresie odnoszącym się do terenu, objętego projektem planu miejscowego OTMICE-3, w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – poprzedziła analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania  o których mowa w art. 49 ustawy wyżej przywołanej.  

      

                                                                                                                  Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                      Brygida Pytel

 

DOCODSTĄPIENIE OBWIESZCZENIE.DOC (32,50KB)