Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

BŻ logo na stronę internetową (2) (002).jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że w miesiącu październiku 2018r. będą zbierane zapisy na wydawanie żywności z Banku Żywności w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 /Podprogram 2018/, w związku z tym osoby zainteresowane i spełniające kryteria są proszone o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku.

Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom spełniającym następujące kryteria:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 1402,00 zł;
 2. dochód na osobą w rodzinie nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 1056,00 zł;
 3. Dodatkowo osoba ubiegająca się o pomoc żywnościową musi spełniać przynajmniej jedną z poniższych przesłanek, tj.;
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. 1508 z późn.zm./

                                    

                                                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku -  77/4617206