Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

GM.2613.1.2012                                                                              Izbicko, dn. 01.10.2012r.
 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu
pożarniczego
marki JELCZ 325 15.7t,
nr rejestracyjny: OEW 6251, rodzaj sinika: z zapłonem samoczynnym, rok prod.:1990,
dotychczas użytkowany: OSP IZBICKO
Cena wywoławcza samochodu pożarniczego wynosi – 3 000,00 ZŁ
Postąpienie w licytacji wynosi – 60,00 ZŁ

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2012r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Izbicku,
ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko, sala narad pok. 14 II piętro
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej na rachunek bankowy Gminy Izbicko
Bank i nr konta: BS Leśnica oddział Izbicko 34 8907 1076 2006 5000 2017 0005
lub w kasie Urzędu Gminy w Izbicku w terminie do dnia 15.10.2012r.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Izbicko. Dowód wniesienia
wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może
działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał
pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium
nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od
zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie
po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia
przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia i zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
Samochód można oglądać w Izbicku przy ul. Powstańców Śl.12 ( UG IZBICKO )
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 504992835 Waldemar Joszko
Wójt Gminy Izbicko zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
podania przyczyny.
Regulamin przetargu ( licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl,
www.izbicko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Izbicko.
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Izbicku,
ul. Powstańców Śl.12, tel. 774617221. Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Koprek
Za-ca Wójta.

                                                            

                                                                                         Wójt Gminy Izbicko
                                                                                             Brygida Pytel

 

DOCZARZĄDZENIE o przetargu.doc (35,00KB)

DOCZałącznik nr 1 Regulamin przetargu.doc (40,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do rozporządzenia wójta-oświadczenie.doc (22,50KB)

 DOCUMOWA- projekt.doc (39,50KB)