Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-11-05

OŚ.DŚ.6220.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 1405 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   5 listopada 2018 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.2.2018

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na budowie obory dla jałówek o obsadzie 16,5 DJP na działce nr 240 obręb Izbicko na wniosek Pana Joachima Gawlik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 15 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

           

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                /  -  /

                                                                                                         Brygida Pytel