Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z. 2018r., poz. 994 z późn. zm.) i §18 ust. 3 Statutu Gminy Izbicko

zwołuję

III sesję Rady Gminy Izbicko

w dniu 19 grudnia 2018r., godzina 1600,

w sali narad Urzędu Gminy w Izbicku (II piętro)

 

Proponowany porządek obrad:.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności..
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko,,Posiłek w szkole i w domu”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 14. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Izbicko

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                   Andrzej Kapica