Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, 2018-12-31

OŚ.602.14.2018                                                                                                                           

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’ 

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’ w dniach od 31.12.2018r. do dnia 22.01.2019 roku.

Przedmiotowy dokument dostępny jest jako załącznik w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Izbicko oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu dokumentu pisemnie na adres Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, z dopiskiem: Uwagi do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’  w terminie nie później niż do dnia 22.01.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

                                                                                            Wójt Gminy Izbicko

                                                                                          /-/

                                                                                           Brygida Pytel

PDFPZC IZBICKO GRUDZIEN 2018.pdf (6,06MB)