Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Izbicko

zwołana została na dzień 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3.
 5. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC.
 6. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej („Montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów szkół specjalnych”).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej („Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa”).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 17. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.
 18. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Izbicko

                                                                                                                        /-/

                                                                                                              Andrzej Kapica

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

 

U W A G A

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.