Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Od 1 grudnia 2018r. rolnicy nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

Od 1 grudnia 2018r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia.

E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostaje przekazane do systemu informatycznego KRUS i w oparciu o to zaświadczenie jest rozpatrzone prawo do zasiłku chorobowego.

            Zaświadczenia lekarskie wydawane w formie papierowej (ZUS-ZLA) obowiązywały do 30 listopada 2018 r. Biorąc pod uwagę, że papierowe zaświadczenia po 30 listopada nadal wpływają do organów rentowych, w tym do KRUS, dbając o interesy ubezpieczonego informujemy, że potwierdzenie czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowego dokumentu można wyjątkowo uznać za podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego o ile na tym dokumencie znajdują się dane wymagane do wypłaty tego zasiłku.

Przede wszystkim dokument ten musi zawierać:

  • imię nazwisko ubezpieczonego,
  • Pesel
  • okres niezdolności do pracy,
  • dane lekarza i placówki medycznej.

Jeżeli tych niezbędnych danych zabraknie, lekarz będzie zobowiązany do ich uzupełnienia. W przeciwnym razie brak będzie podstaw do wypłaty przez Kasę zasiłku chorobowego.

            Powyższe zaświadczenia lekarskie stosownie do art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z upoważnienia lekarza mogą być wystawiane także przez osoby wykonujące:

            1) zawód medyczny,

            2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  • Kiedy rolnik traci prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zasady przysługiwania zasiłku chorobowego dostępne są pod adresem: https://www.krus.gov.pl

Terminy przekazywania PIT  za 2018r.

W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2018 r. organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru (tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym.

Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11).

Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczna do urzędów skarbowych do końca stycznia 2019r.

Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, to jest do 28 lutego 2019r.

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019r.

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu). Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej. O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje te świadczenia z urzędu. Informacje o podwyższeniu świadczenia osoby uprawnione powiadamiane są decyzją.

Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2019r. zostaną Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu