Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.

 

                                                               Andrzej Kapica
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności..
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Izbicko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. wsi SIEDLEC.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
 13. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.