Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu

Wójt Gminy- Brygida Pytel

Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy:
 • Kierowanie Urzędem Gminy i bieżącymi sprawami gminy;
 • Reprezentowanie gminy i jej Urzędu na zewnątrz;
 • Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego (regulaminy, instrukcje, wytyczne, postanowienia, zarządzenia wewnętrzne) i inne przewidziane prawem;
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy;
 • Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 • Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie gminy;
 • Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji;
 • Upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
 • Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu;
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu;
 • Ogłaszanie budżetu gminy;
 • Sporządzanie testamentów;
 • Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków;
 • Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;
 • Powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół samorządowych;
 • Zatrudnianie, zwalnianie, nagradzanie, wymierzanie kar, występowanie z wnioskami o odznaczenia w przedszkolach jednooddziałowych;
 • Powoływanie komisji konkursowych na dyrektorów szkół i przedszkoli, określanie regulaminu jej pracy i uczestniczenie w pracach tej komisji;
Zastępca Wójta Gminy - Grzegorz Koprek (wew. 123)
 • Reprezentowanie gminy w zastępstwie Wójta
 • Pozyskiwanie środków unijnych w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Nadzór nad sporządzaniem wniosków w w/w zakresie
Sekretarz Gminy - Marzena Baksik (wew. 103)
 
Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności:     
 • Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli;
 • Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu;
 • Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organów i jednostek organizacyjnych gminy;
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy;
 • Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 • Analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;
 • Załatwianie spraw związanych ze skargami (ewidencja, rozdział dopilnowanie załatwiania);
 • Prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zadań przez pracowników;-
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy;
 • Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem gmachu Urzędu oraz nad przestrzeganiem ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie;
 • Sporządzanie testamentów;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta;
 • Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków;
 • Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na kursach, szkoleniach, w szkołach;
 • Nadzór formalno - prawny nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi;
 • Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z obronnością kraju;
 • Zastępstwo Kierownika USC
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i zastępcy Wójta Gminy
Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania:           Ewa Larisz (wew. 104)
 • Bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,
 • Kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form i metod pracy,
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli,
 • Opracowywanie projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i trybem określonym w uchwale proceduralnej
 • Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z równoczesnym dokonaniem analizy stopnia realizacji budżetu
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, poprzez złożenie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji ( zarówno w pkt. 8 i 9 ).
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową wydawanych przez Wójta Gminy, między innymi instrukcje :
 • Obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • Inwentaryzację majątku gminy,
 • Gospodarkę kasową,
 • Gospodarkę magazynową,
 • Ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania,
 • Zakładowy plan kont,
 • oraz inne nie wymienione dokumenty księgowe niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w gminie oraz jednostkach organizacyjnych podlegających gminie mającej na celu:
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym,
 • Pobieranie i gromadzenie środków publicznych,
 • Zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych,
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 • Zapewnianie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, dotacji celowych lub innych będących w dyspozycji jednostki,
 • Przestrzeganie zasad rozliczeń  pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Gminy dot. budżetu,
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu ,
 • Dostarczanie w terminie 7 dni Uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu i zmian w budżecie, innych obowiązujących sprawozdań,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Referat finansowy – 8 osób
 
Podinspektor ds. windykacji podatku           Justyna Mientus (wew. 106)
 • Księgowanie podatków od osób fizycznych i prawnych ( Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od psów i środków transportowych ).
 • Uzgodnienie wpływów z księgowością budżetową,
 • Windykacja zaległości i likwidacja nadpłat ( wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych, zgłaszanie wierzytelności ) wpis do hipoteki,
 • Rozliczanie i kontrola finansowa sołtysów,
 • Obliczanie wynagrodzeń sołtysom a inkaso podatków oraz naliczanie ryczałtu miesięcznego i kosztów dojazdu,
 • Wystawianie pokwitowań podatnikom za wpłaty podatkowe,
 • Wydawanie zaświadczeń rolnikom o niezaleganie,
 • Obliczanie i przekazywanie należnych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej,
 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o zaległościach i nadpłatach podatkowych,
 • Sporządzanie kwartalnych deklaracji do Izby Rolniczej,
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom
 • Sporządzanie sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tyt. Świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
 • Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika ds. wymiaru podatku
Inspektor ds. księgowości budżetowej           Krystyna Polok (wew. 104)
 • Księgowanie zaszłości finansowych jednostki, inwestycji, sum depozytowych oraz funduszy ,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków i bieżące uzgadnianie jej z syntetyką,
 • Miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu dochodów podatkowych z księgową podatkową,
 • Dekretacja rachunków do wypłaty,
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z realizacji dochodów i wydatków Urzędu Gminy,
 • Sporządzanie wydruków komputerowych dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Dzienniki obrotów,
 • Obroty i salda kont syntetycznych,
 • Stany kont syntetycznych,
 • Obroty na kontach analitycznych , dochodów i wydatków,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi o statusie organizacji pożytku publicznego, ogłaszanie konkursów ofert na dotacje z budżetu gminy w sferze zadań publicznych,
 • Zastępstwo Skarbnika Gminy i pracownika ds. księgowości budżetowej (E. Larisz) w czasie urlopu wypoczynkowego lub dłuższego chorobowego.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Inspektor ds. kasy        Irena Moczko (wew. 111)
 • Prowadzenie kasy zgodnie instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy,
 • Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania zgodnie instrukcją ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania,
 • Przyjmowanie i sprawdzania pod względem formalno rachunkowym rachunków oraz dokonywanie zapłaty przelewem i gotówką,
 • Prowadzenie obsługi kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicko w zakresie:
  • podejmowanie gotówki z banku
  • wypłaty rachunków na gotówkę
  • sporządzenie raportów kasowych ,
 • Dokonywanie przelewów na wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń
 • Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika ds. środków trwałych
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Inspektor ds. wymiaru podatku              Małgorzata Sczeponek (wew. 106)
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodowości oraz całkowitej spłacie PFZ.
 • Wymiar należności z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego przy zastosowaniu właściwych stawek podatkowych.
 • Zbieranie przepisów dotyczących stawek i zwolnień podatkowych ustawowych oraz uchwalonych przez radę gminy.
 • Prawidłowe stosowanie ulg ustawowych (inwestycyjnych i żołnierskich).
 • Dokonywanie przypisów i odpisów w zakresie podatków na podstawie złożonych deklaracji przez osoby fizyczne i j.g.u. oraz kontrola w/w deklaracji.
 • Bieżące aktualizowanie kart gospodarstw i kart nieruchomości na podstawie otrzymanych zmian z ewidencji gruntów.
 • Obliczanie skutków finansowych z tytułu obniżania ustawowych stawek podatkowych oraz zwolnień i ulg w zapłacie podatków udzielonych przez gminę.
 • Przyjmowanie podań w sprawach ulg wynikających z ustawy o zobowiązaniach podatkowych (odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty, zaniechanie poboru zobowiązań, umorzenia zaległości podatkowych) oraz przygotowanie decyzji administracyjnych administracyjnych/administracyjnych sprawach.
 • Prowadzenie postępowania wymiarowego dla grupy podatników będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracjach bądź w przypadku nie złożenia deklaracji.
 •  Prowadzenie kontroli podatków będących osobami fizycznymi w przypadkach budzących wątpliwości w zakresie złożonych wykazów nieruchomości.
 • Współpraca ze starostwem Powiatowym w zakresie ewidencji gruntów.
 • Zastępowanie podinspektora ds. księgowości podatkowej.
Stanowisko ds. środków trwałych               Ewa Bekiersz (wew. 105)
 • Rozliczanie kwitariuszy przychodowych K-103, K-104 z tytułu odpłatności w przedszkolach i świetlicach szkolnych.
 • Kontrola raportów zużycia produktów żywnościowych w w/w jednostkach.
 • Kontrola magazynów produktów żywnościowych w przedszkolach i świetlicach szkolnych.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie wszystkich rachunków pod względem formalno-rachunkowym dotyczących jednostek oświatowych.
 • Prowadzenie dokumentacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu dla jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Izbicko wydanym w tym zakresie.
 • Dokonywanie aktualizacji, amortyzacji (umorzeń) środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją składników majątku oraz sporządzenie sprawozdań statystycznych o stanie i ruchu środków trwałych.
 • Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji (wycena oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych).
 • Kontrola księg inwentarzowych prowadzonych przez jednostki.
 • Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności.
Inspektor ds. wynagrodzeń                   Anna Hurek (wew. 105)
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • Sporządzanie list płac i poleceń księgowania,
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych dot. wynagrodzeń, (sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie rocznego rozliczenia podatków od wynagrodzeń pracowników) oraz uzgadnianie sald z Urzędem Skarbowym,
 • Prowadzenie kart zasiłkowych ZUS,
 • Obliczanie wszystkich zasiłków ZUS, miesięczne sporządzanie wszystkich deklaracji ZUS oraz kompletowanie dokumentacji w tym zakresie,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń,
 • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • Prowadzenie analitycznej ewidencji pożyczek z ZFŚS wszystkich pracowników,
 • Sporządzanie list płac z wyłączeniem pracowników Publicznego Gimnazjum w Izbicku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy,
 • Prowadzenie analitycznej ewidencji wykorzystania funduszu socjalnego dla poszczególnych jednostek,
 • Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń ( B. Żółkiewska),
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Inspektor ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń  Bożena Żólkiewska (wew.105)
 • Rozliczanie umów zleceń i ryczałtów samochodowych,
 • Sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego, podatku dochodowego od osób fizycznych – od umów zleceń,
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od umów zleceń,
 • Sporządzanie list płac nauczycieli i obsługi ( Publicznego Gimnazjum w Izbicku oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnicy ),
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń na konta,
 • Przygotowywanie projektów umów z najemcami lokali i mieszkań.
 • Prowadzeniem ewidencji analitycznych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz windykacja w/w należności,
 • Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie
 • wystawianie faktur VAT dla wszystkich stanowisk jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego,
 • Zastępstwo w czasie nieobecności inspektora ds.wynagrodzeń
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Inspektor ds. księgowości budżetowej            Daria Matysek (wew. 105)
 • Księgowanie zaszłości finansowych jednostek oświatowych,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków i bieżące uzgadnianie jej z syntetyką,
 • Dekretacja rachunków do wypłaty,
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z realizacji dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
 • Sporządzanie wydruków komputerowych dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Dzienniki obrotów,
 • Obroty i salda kont syntetycznych,
 • Stany kont syntetycznych,
 • Obroty na kontach analitycznych , dochodów i wydatków,
 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym rachunków,
 • Zastępstwo inspektora ds. kasy  i księgowości budżetowej podczas nieobecności,
 • Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr             Irena Duda (wew. 101)
 
Do zakresu działania na stanowisku należy w szczególności:
 • Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
 • Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
 • Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, wpływających do Urzędu oraz przekazywanie ich do wykonania wg właściwości;
 • Organizowanie kontaktów Wójta z organizacjami społecznymi;
 • Ewidencjonowanie poczty wpływającej i wypływającej z Urzędu;
 • Prowadzenie dzienników korespondencji o charakterze poufnym;
 • Prowadzenie archiwum zakładowego;
 • Rozlicznie rozmów telefonicznych z gminy i jednostek organizacyjnych;
 • Prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów prawnych
 • Zastępstwo inspektora ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza                                                          
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Stanowisko pracy ds. oświaty i obrony cywilnej         Joanna Machulak (wew.119)
 
Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Tworzenie i przygotowywanie do działania formacji OC na terenie gminy,
 • Opracowywanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań OC na terenie gminy oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa zadań z zakresu OC przez zakłady pracy i instytucje zlokalizowane na terenie gminy,
 • Planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń formacji OC oraz szkoleń ludności w zakresie problematyki obrony cywilnej,
 • Przygotowywanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
 • Zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków,
 • Ostrzeganie ludności poprzez alarmowanie o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz zasadach postępowania ( zachowania się ) obywateli w określonej sytuacji.
 • Planowanie ewakuacji ludności i jej realizacja w czasie „W”,
 • Przygotowywanie budowli obronnych,
 • Zabezpieczanie sprzętu i środków ochrony indywidualnej przed skażeniami i poparzeniami ( są to : maski przeciwgazowe, odzież ochronna, apteczki, pakiety indywidualne oraz środki zastępcze ).
 • Planowanie i przygotowywanie zaciemnienia i wygaszania oświetlenia.
 • Planowanie i realizacja wydatków na zadania z OC,
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń , udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • Ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania.
 • Pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • Walka z pożarami,
Zadania z zakresu spraw obywatelskich
 • Powiadamianie Jednostki Wojskowej w Brzegu o zauważonych niewypałach na terenie gminy oraz zabezpieczanie terenu,
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych , dyskotek w lokalach zawierających powyżej 300 osób lub imprez masowych na wolnym powietrzu powyżej 1000 osób.
 • Prowadzenie strony internetowej gminy promocja gminy
 • Prowadzenie Kancelarii Tajnej,
Zadania z zakresu spraw obronnych
 • Prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
 • Planowanie świadczeń rzeczowych i osobistych,
 • Współpraca z WKU Kędzierzyn – Koźle,
Zadania z zakresu oświaty
 • Przyznawanie stypendiów socjalnych dla uczniów i wydawanie decyzji w tym zakresie ( rozliczanie środków finansowych przyznawanych na ten cel )
 • Promowanie gminy – przygotowywanie materiałów reklamowych i wydawnictw o gminie ( zlecanie zamówień na wykonanie w/w materiałów gminnych ).
 • Przygotowanie materiałów dla szkół i prowadzenie konkursów gminnych przedmiotowych ( zakup nagród, wysyłanie zwycięzców do etapu wojewódzkiego ).
 • Zastępstwo inspektora ds.ppoż.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, ppoż. oraz obsługi petentów w języku pomocniczym – niemieckim      Karina Wrzeciono (wew. 108)
 
Do zakresu działania Kierownika USC należy w szczególności:
 • Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa
 • Sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
 • Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów , aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków , wystawianie wypisów i zaświadczeń
 • Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum
 • Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego
 • Przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
 • Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin  
 • Zastępstwo inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zadania z zakresu obsługi petentów w jezyku pomocniczym niemieckim

 • Obsługa petenta w języku pomocniczym w niemieckim ( pisanie pism, tłumaczenie )
 • Organizacja wizyt partnerskich oraz prowadzenie dokumentacji,
 • Pozyskiwanie nowych partnerstw zagranicznych,
Zadania z zakresu spraw przeciwpożarowych
 • Nadzór nad jednostkami OSP na terenie gminy i współpraca z nimi ( zebrania, zawody strażackie ).
 • Prowadzenie dokumentacji OSP ( akta rejestrowe, statuty OSP. ),
 • Organizowanie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wydawanie zarządzeń pokontrolnych w tym zakresie.
 • Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do celów p.poż. na terenie gminy,
 • Nadzór nad wykonywaniem prac mechaników – kierowców OSP Siedlec, Izbicko, Borycz, Krośnica,
 • Konserwacja i utrzymaniem w stanie należytej sprawności technicznej sprzętu silnikowego pojazdu danej jednostki,
 • Nadzór merytoryczny nad rozliczaniem zakupionego paliwa, olejów i innych materiałów.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznych z natury w jednostkach OSP na terenie Gminy w raz z powołaną komisją
 • Wykonywanie zadań i pełnienie funkcji pełnomocnika z ustawy o informacjach niejawnych ,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Irena Lenort (wew. 108)
 
Do zakresu działania na stanowisku należą sprawy:
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców
 • Prowadzenie kartoteki (rejestru) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
 • Prowadzenie ewidencji ludności (KOM )
 • Współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policji i organami wojskowymi
 • Wprowadzanie danych osobowych do komputera
 • Prowadzenie kartoteki alfabetycznej
 • Współpraca z RCI, PESEL, WUS
 • Sporządzanie spisów wyborców
 • Przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamość.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marzena Baksik - 1/8 etatu (wew. 103)

Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:

 • Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa
 • Sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
 • Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń
 • Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum
 • Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o katach stanu cywilnego
 • Przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
 • Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza 
Alicja Hadamik (wew. 107)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:
 • Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy kierowanie pracami Rady;
 • Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością Rady;
 • Prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków komisji i ich wykonania;
 • Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i Komisji, a w tym opracowywanie materiałów z obrad, protokołów, uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad realizacją;
 • Dostarczanie Radnym zawiadomień i materiałów na sesje i posiedzenia komisji w określonych terminach;
 • Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, z wyborami Prezydenta, rad gmin, referendum oraz organów samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów;
 • Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
 • Wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi;
 • Dokonywanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Zastępstwo inspektora ds. organizacji i kadr            
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Biuro Obsługi Klienta, promocja gminy           Magdalena Deja (wew. 128)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:
 • Udzielanie podstawowych informacji petentom
 • Wydawanie wniosków oraz formularzy
 • Pomoc w wypełnianiu formularzy lub wniosków
 • Prowadzenie spraw związanych z programem leader – jako pełnomocnik gminy,
 • Prowadzenie spraw programu „Odnowa wsi” – jako koordynator gminy,
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem "Kraina Św. Anny"
 • Prowadzenie strony internetowej gminy
 • Organizacja imprez
 • Prowadzenie rejestru umów i zleceń zawartych przez gminę
 • Zaopatrzenie budynków administrowanych przez gminę w opał i jego ewidencja
 • Pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie
 • Współpraca z organizacjami społecznymi, Stowarzyszeniami, Radami Sołeckimi w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie gminy, takich jak „Jantury Izbickie”, "Wytścig rowerowy"
 • Zastępstwo inspektora ds. organizacji i kadr   
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy

Stanowisko pracy ds. dróg gminnych, remontów, inwestycji i zamówień publicznych           Grzegorz Koprek (wew. 123)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:
 • Utrzymanie dróg gminnych:
 • Prowadzenie rejestrów umów i zleceń
 • Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
 • Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych (planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym, zlecenie usług)
 • Zarządzanie drogami gminnymi – wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia
 • Wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych, obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy, stoiska służące dp prowadzenia działalności gospodarczej, handlu)
 • Zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych SG – 01 dział – drogi i obiekty mostowe
 • Remonty cząstkowe dróg
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • Rozliczanie roczne opału w mieszkaniach komunalnych,
 • Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz zużyciem energii elektrycznej w budynkach administrowanych przez urząd gminy
 • Udział w rozprawach wodnoprawnych,
 • Prowadzenie Komitetu Przeciwpowodziowego,
 • Nadzorowanie wydatków Rad Sołeckich,
 • Nadzór nad inwestycjami,
 • Nadzór nad inwestycjami związanymi z drogami i obiektami sportowymi w tym inwestycje finansowanych ze środków unijnych,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
 • wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem z wód
 • możliwości nakazywania właścicielowi gruntu przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie
 • zatwierdzania ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
 • Zastępstwo na stanowisku
 • inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz zamówień publicznych i funduszy strukturalnych   
 • inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
 • Pełnienie funkcji Zastępcy Wójta Gminy Izbicko

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, organizacje pozarządowe, pracownicy młodociani        Aneta Adamiec (wew. 124)

 • Z ustawy o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r ) – tekst jednolity,
 • Organizowanie przetargów na inwestycje w gminie i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • Organizowanie przetargów: na zakupy, usługi i remonty w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • Przestrzeganie zasad ogłaszania przetargów,
 • Przygotowywanie projektów umów z wybranym oferentem,
 • Prowadzenie dokumentacji z odbytych przetargów na remonty i zakupy w formie rejestrów odrębnie teczki na każde zadanie a w nich:
 • ogłoszenia z przetargów,
 • oferty składane przez wykonawców,
 • protokół z komisji przetargowej,
 • umowy na wykonanie prac,
 • inne niezbędne dokumenty dotyczące zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Zamówień Publicznych i w prasie,
 • rozpatrywanie protestów i wyznaczanie arbitrów wspólnie z komisją
 • Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz funduszy strukturalnych        Dariusz Bekiersz (wew. 129)
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy w szczególności:
 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów, rekultywacji i ich zagospodarowania,
 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
 • Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób i chwastów orazwzywanie dookreślonych czynności,
 • wykonywanie zadań z zakresu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, - z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • współdziałanie z lekarzami weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przyjmowanie informacji i przekazywanie zgłoszeń rolników o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii lub ogłaszanie zakazu ich uprawy- z ustawy o zapobieganiu narkomanii.
 • Ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
 • Uznawanie za park wiejski, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
 • Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
 • Przygotowanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie,
 • Rozstrzyganie sporów z przedstawicielem Izb Rolniczych przy szacowaniu szkód łowieckich,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Urząd Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie
 • ( wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza ),
 • prowadzenie planowanych zadrzewień oraz dokonywanie oceny upraw leśnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody i współdziałanie zWojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew z konieczności,
 • Prowadzenie ewidencji psów agresywnych,
 • Z ustawy o utrzymaniu w czystości – budowa, utrzymanie, eksploatacja
 • własnych lub wspólnych z gminą grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych,
 • Załatwianie problematycznych spraw z wałęsającymi się psami,
 • Współpraca z zakładem utylizacji w zakresie odbioru padłych zwierząt u      
 • rolników,
 • Realizowanie zadań z obrony cywilnej i obronnych wynikających z planów 
 • zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.
 • Wydawanie decyzji  rolnośrodowiskowych
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Nadzór nad inwestycjami z wyjątkiem dróg i obiektów sportowych w tym dofinansowywanych ze środków unijnych
 • Zastępstwo na stanowisku
 • inspektora ds. zamówień publicznych
 • inspektora ds. dróg gminnych
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
Urszula Matonóg (wew. 127)
 
Zadania własne z zakresu planowania przestrzennego.
 • Ustalenie i przeznaczenie i zasad zagospodarowania terenu,
 • Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko,
 • Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z uzgodnieniami z właściwymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i MON,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego ,
 • Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Opłaty eksploatacyjne,
 • Ruch zakładu górniczego ( opiniowanie ),
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza,
Zadania z ustawy o cmentarzach o chowaniu zmarłych
 • Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych ,
 • Decyzja o zamknięciu cmentarza,
 • Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania,
 • wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości budynków,
 • wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków,
 • prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości,
Zadania z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
Zadania z ustawy o ochronie dóbr kultury Dz. U. Nr 10 poz. 48 z 1962r z późniejszymi zmianami.
 • Prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu gminy,
 • Przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego ( art. 37 ),
 • Wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( art. 11 ),
 • Zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków art. 13
 • Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
 • Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 • Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie WKZ o powyższym,
 • Działanie w porozumieniu z WKZ w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
 • Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 • Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste,
 • Organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
 • Stosowanie prawa pierwokupu,
 • Wywłaszczanie i odszkodowania,
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,
 • Prowadzenie rejestru mienia komunalnego gminy,
 • Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie,
 • Sporządzanie umów na dzierżawę gruntów gminnych do 3 lat i naliczanie opłat za ich dzierżawę,
 • Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
 • Prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości,
 • Wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości i budynków,
 • Wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,

Kierownik Referatu ds. bibliotek                  Teresa Salbierz (wew. 113)
 • Bieżąca rejestracja i ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z biblioteki,
 • Doskonalenie form i metod pracy,
 • Sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,
 • Kontrolowanie pracy filii bibliotecznych,
 • Dokonywanie zakupu nowości książkowych dla bibliotek i filii,
 • Udzielanie instruktażu pracownikom filii bibliotecznych,
 • Planowanie potrzeb finansowych na dany rok budżetowy dla biblioteki gminnej i jej filii,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kulturalnej na posiedzenia komisji ds. oświaty Rady Gminy,
 • Ustalanie zakresów czynności dla pracowników filii bibliotecznych,
 • Organizowanie imprez kulturalnych np. wystaw, spotkań z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi,
 • Dbanie o konserwację materiałów bibliotecznych,
 • Nadzór nad świetlicami i klubami wiejskimi,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez  Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,