Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


 
                                               Andrzej Kapica
                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Omówienie wniosku firmy Lhoist w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części terenu górniczego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033 ’’.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.