Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

        Od 1 września 2012r. weszła w życie zmiana art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm., ) regulującego zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Zgodnie  ze znowelizowanym artykułem przyznawane pracodawcom dofinansowanie, należy od 1 września 2012r. traktować jako pomoc de minimis; „art. 70b ust. 11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej ( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r., str. 5). W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oprócz dotychczasowych wymaganych dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm. ) jest zobowiązany do przedłożenia:

  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de mininis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ),
  3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeśli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc (83,50KB)

DOCFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc (222,50KB)