Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54


•  Zespół  Szkół Gminy Izbicko w skład, którego wchodzą:


- Publiczne Gimnazjum w Izbicku, ul. 15 grudnia 32a, tel. (77) 463 15 67 
www.g_izbicko.wodip.opole.pl/
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32, tel. (77) 461 72 84         
http://izbicko.zsgizbicko.pl/
- Publiczna Szkoła Podstawowa w  Krośnicy, ul. Szkolna, tel. (77) 461 76 23  
www.pspkrosnica.wodip.opole.pl/
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach, ul. Zawadzkiego 28, tel. (77) 461 72 83          
www.zsgizbicko.pl/
- Publiczne Przedszkole w Izbicku, ul. Powstańców Śl. tel. (77) 461 72 97         
- Publiczne Przedszkole w Izbicku oddział zamiejscowy w Otmicach,
ul. Zawadzkiego 28, tel. (77) 461 72 83  
- Publiczne Przedszkole w Izbicku oddział zamiejscowy w Krośnicy,
ul. Szkolna, tel. (77) 461 76 23 
- Publiczne Przedszkole w Izbicku oddział zamiejscowy  w  Siedlcu,
ul. Wiejska,  tel. (77) 463 13 16      

 

•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku   tel. (77) 461 72 06 

 

Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz Pracowników

Opieki Pomocy Społecznej w Izbicku

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pytel

Do zakresu działań i kompetencji Kierownika należy:

- kompletowanie i ewidencjonowanie przepisów prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych,

- kompletowane bieżące, ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,

- prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przepisami ustawy,

- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości do WUS i WZPS,

- wypłacanie zasiłków miesięcznych członkom rodzin żołnierzy oraz spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej uznawanych za jedynych żywicieli rodzin oraz pokrywanie należności mieszkaniowych, opłat eksploatacyjnych i ćwiczeń wojskowych,

- obejmowanie opieką społeczną osób i rodzin wymienionych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej,

- określenie zasad zwrotu zasiłku okresowego,

- składanie corocznych sprawozdań Radzie Gminy z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

- przyznawanie wszelkich świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej / zasiłki okresowe, celowe, stałe, pielęgnacyjne i inne,

- przyznawanie pomocy rzeczowej,

- pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznej służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,

- współpracowanie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, szkołami, ośrodkami zdrowia i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- zastępstwo pracownika socjalnego w czasie jego nieobecności,

- opracowywanie planów finansowych związanych z realizacją zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,

- wykonywanie zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza Gminy.

 

Główna księgowa – Anna Malek

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z określonymi ustawą o rachunkowości zasadami rachunkowości, polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

· właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planem finansowym i zaangażowaniem oraz ochroną mienia będącego w posiadaniu jednostki,

· bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

· sporządzanie sprawozdań z wydatków jednostki, z dokładnością do rozdziału i paragrafu oraz bilansu rocznego,

· terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone w jednostce mienie,

· wycenę aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,

· prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i profesjonalnych programów, w sposób  zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, w sposób zapewniający:

· prawidłowość umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym,

· przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

· rzetelne uzgadnianie sald, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

· prawidłowy obieg dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo – ekonomiczne,

· przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z uwzględnieniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

· sporządzanie listy płac, z właściwym odprowadzaniem podatku do urzędu skarbowego, składek ubezpieczenia społecznego.

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający:

· wykonywanie kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planem finansowym, zaangażowaniem oraz zasadami gospodarności i celowości oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem gminy,

· przeciwdziałanie przypadkom naruszania przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,

· wykonywanie bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

· Opracowywanie wspólnie z kierownikiem jednostki, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonywania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego tej jednostki oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego.

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki.

- wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego,

 

Księgowa – Iwona Mróz

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z określonymi ustawą zasadami   rachunkowości, polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów oraz przedkładanie ich Głównej Księgowej,

- sporządzanie list płac z właściwym odprowadzaniem podatku do Urzędu Skarbowego, składek ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie deklaracji w programie „Płatnik”,

- opracowywanie wspólnie z Kierownikiem jednostki projektów planów dochodów i wydatków oraz okresowych analiz z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym.

- opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki,

- ewidencja środków trwałych,

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

- zastępstwo pracownika ds. świadczeń rodzinnych podczas urlopu, choroby, macierzyńskiego itp., a w okresie wzmożonych prac związanych z „nowym okresem zasiłkowym” pomoc przy wykonywaniu tych prac,

- wykonywanie całokształtu prac związanych z ustawą: Pomoc osobom uprawnionych do alimentów,

- rozliczanie funduszy pomocowych ze środków unijnych przy rozliczaniu projektów Systemowych,

- realizacja ustawy o zamówieniach publicznych,

- uczestnictwo w szkoleniach w celu doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy, doświadczeń zawodowych,

- obsługa programów związanych z zakresem czynności,

- archiwizacja dokumentów wg powierzonych obowiązków,

- wykonywanie poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

Starszy Pracownik Socjalny  -  Anna Siemska 

- rozpoznawanie i wnioskowanie o zaspokajanie potrzeb występujących w środowisku,

- organizowanie i prowadzenie przy współudziale organizacji społecznych działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,

- ścisła współpraca z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, radnymi, sołtysami, Stacją Opieki Caritas, mająca na celu prawidłowe i wszechstronne niesienie pomocy materialnej i socjalnej,

- współdziałanie z Policją, Prokuraturą, szkołami, organizacjami pozarządowymi w celu prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przy wywiadzie i przyznawaniu określonych świadczeń z pomocy społecznej

- systematyczny kontakt z  podopiecznymi.

- prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na  polecenie Kierownika,

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w systemie informatycznym POMOST,

- prowadzenie postępowań  i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych i rocznych, a także do bilansu potrzeb oraz przygotowywanie tych sprawozdań,

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i środowiskowych na rzecz innych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów, PUP, PCPR, Zakładów Karnych, ZUS i innych,

- realizowanie kontraktów socjalnych,

- wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST,

- kontrolowanie stołówek szkolnych, nadzór i rozliczanie wydanych posiłków w placówkach    oświatowych świadczeniobiorcom OPS,

- przygotowanie dokumentacji związanej z przyznaniem usług opiekuńczych oraz  umieszczeniem w DPS,

- praca w zespole interdyscyplinarnym,

- zastępowanie innego  pracownika  socjalnego  podczas  jego  nieobecności,

-  wykonywanie  poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

Pracownik Socjalny  - Justyna Jendrek

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczeniami patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

-  współuczestnictwie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości,

- prowadzenie postępowania w sprawach pomocy społecznej, opracowywanie decyzji administracyjnych,  prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,

- współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie ustalonym ustawami,

- opracowywanie analiz potrzeb i realizacji w w/w zakresie,

- zastępstwo w razie nieobecności drugiego pracownika socjalnego oraz pracownika do spraw świadczeń rodzinnych,

- wykonywanie poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Alina Mehlich

- przyjmowanie  wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych,

- rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

- prowadzenie postępowań i  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw,

- udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia rodzinne,

- sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

- prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,

- opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

- planowanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych,

- ustalenie zapotrzebowania na środki  finansowe na realizację świadczeń rodzinnych,

- współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń ,

- prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,

- prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,

- zastępowanie pracownika ds. funduszu alimentacyjnego podczas jego nieobecności,

- wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

Pomoc administracyjna -

- wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pism wpływających do Ośrodka oraz wychodzących z Ośrodka a także prac związanych z wysyłką korespondencji,

- czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwieniem korespondencji,

- obsługa elektronicznego obiegu dokumentów,

- pomoc przy realizacji ustawy o pomocy społecznej,

- obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- wykonywanie zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- pomoc przy realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- pomoc przy realizacji ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- pomoc przy realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- prowadzenie archiwum OPS,

- przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,

- wykonywanie poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

 

DOCRegulamin Organizacyjny.doc (57,00KB)

DOCZarządzenie Nr 1-2013.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Nr 2-2013.doc (24,00KB)

 


  Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku -  tel. (77) 461 72 21 wew. 112

 

Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz Pracowników

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – Przemysław Bajorek

Do zakresu działań i kompetencji Kierownika należy:

- bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,

- kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie , przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

- doskonalenie zawodowe , doskonalenie form i metod pracy,

- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Obywateli,

- kierowanie Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej reprezentując go na zewnątrz oraz składanie w jego imieniu oświadczeń z zachowaniem obowiązujących przepisów,

- zapewnienie ochrony mienia zakładu oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą,

 - opracowywanie regulaminu pracy dla zakładu oraz zakresów czynności dla poszczególnych pracowników,

 - przestrzeganie przepisów bhp, p.poż oraz dyscypliny ekonomiczno – finansowej prowadzonej działalności,

 - wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów normatywnych,

- przyjmowanie i zwalnianie pracowników zakładu,

- kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

- udzielanie kar dyscyplinarnych,

- zatwierdzanie premii, nagród oraz występowanie z wnioskami o odznaczenia dla pracowników,

- organizowanie prawidłowego nadzoru i skutecznej kontroli w zakładzie celem zapobieżenia zaniedbania, nadużyciom przestępczym i gospodarczym,

- przygotowywanie uchwał niezbędnych do podjęcia przez Radę Gminy,

- zarządzanie inwentaryzacji rocznych i okresowych w zakładzie zgodnie z przepisami,

- nadzorowanie wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

- nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci i zarządzanie nim,

- zatrudnianie do prac interwencyjnych lub robót publicznych w porozumieniu z PUP w Strzelcach Opolskich,

- prowadzenie remontów budynków komunalnych zgodnie z długoletnim planem gospodarowania zasobem gminy.

 

Główna Księgowa – Ewa Kiklaisz  

- bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,

- kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie , przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

- doskonalenie zawodowe , doskonalenie form i metod pracy,

- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Obywateli,

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, poprzez złożenie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych,

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w zakładzie między innymi instrukcje:

- obiegu kontroli dokumentów księgowych,

- inwentaryzację majątku zakładu,

- gospodarkę kasową,

- gospodarkę magazynową,

- ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania,

- zakładowy plan kont,

- oraz inne nie wymienione dokumenty księgowe niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej i sprawozdawczości,

- prowadzenie wewnętrznej kontroli w zakładzie ,

- przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy dotyczące finansowania zakładu,

- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez zakład,

- zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

- sporządzanie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Skarbowego ( CIT-y i inne ),

- sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań objętych dotacją gminną.

 

Inspektor  ds. księgowych – Teresa Mróz

- bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,

- kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie , przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

- doskonalenie zawodowe , doskonalenie form i metod pracy,

- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Obywateli,

- prowadzenie spraw związanych z czynszem za mieszkania komunalne i lokale użytkowe:

  1. wymiar należności za czynsz i centralne ogrzewanie,
  2. wystawianie upomnień na zaległości,
  3. wystawianie faktur VAT za czynsze i C.O,
  4. uzgadnianie wpływów z księgową,
  5. sporządzanie umów najmu lokali użytkowych oraz ich rozwiązywanie,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych o najem lokali,
  7. prowadzenie spraw związanych z egzekucją dotyczących opuszczenia lokalu z tytułu zaległości czynszowych,
  8. udział w pracach komisji społecznej przydzielającej mieszkania komunalne i prowadzenie dokumentacji z ich posiedzeń,

- prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT:

a) wystawianie  pozostałych faktur VAT związanych z działalnością Zakładu,

b) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT,

- obsługa programu komputerowego  „WODA”,

- naliczanie odsetek o niezapłaconych w terminie należności ,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i inwentarzowej księgi wyposażenia,

- prowadzenie Kasy Zakładu,

- księgowanie zadekretowanych dokumentów,

- wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta  Gminy  i  Kierownika Zakładu.

 

DOCRegulamin Organizacyjny ZGKiW w Izbicku.doc (50,50KB)