Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

loga.jpeg

Gmina Izbicko przystąpiła do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej

Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej” jest projektem partnerskim realizowanym przez Gminę Izbicko oraz partnerów: Stowarzyszenie „Nasza Wieś” oraz Stowarzyszenie Miłośników Otmic.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w gminie Izbicko poprzez odbudowę i ochronę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych usytuowanych na terenie gminnym położonym przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku, stanowiącym część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Projekt podchodzi do ochrony bioróżnorodności w sposób kompleksowy obejmując swym zakresem: odbudowę rodzimych siedlisk przyrodniczych, ich ochronę poprzez ograniczenie antropopresji, a także działania edukacyjne na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Obszar realizacji projektu zlokalizowany jest w granicach wsi Izbicko. Od strony wschodniej sąsiaduje z założeniem parkowo-pałacowym w Izbicku. Cechą charakterystyczną obszaru jest jego trójpodział pod względem występujących tu siedlisk i typów roślinności: 2,5 ha zajmuje staw, 0,6 ha las grądowy Galio-Carpinetum – siedlisko objęte Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,     1 ha to łąka świeża stosunkowo ekstensywnie użytkowana Arrhenatherion elatioris. Zakres projektu przewiduje regenerację zagrożonego siedliska przyrodniczego objętego Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory: grądu środkowoeuropejski Galio-Carpinetum oraz regenerację zdegradowanych siedlisk objętych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, tj. :

  1. Eutroficzne zbiorniki wodne w dolinach nizinnych rzek – kod siedliska 3150 (objęty projektem staw o powierzchni 2,5ha),
  2. Ekstensywnie użytkowane łąki (Arrhenatherion elatioris) - kod siedliska 6510 (objęta projektem łąka o powierzchni 1 ha).

Dominujący typ dla projektu – typ 1 „Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)” .

Typ 3: „Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 527 749,93 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych z UE wynosi: 313 545,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 247 701,27 zł