Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

          Izbicko, dn. 19.11.2012r.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

W dniach od 29.10.2012r. do12.11.2012r. Wójt Gminy Izbicko, Brygida Pytel przedstawiła  do konsultacji w sprawie przyjęcia PROJEKT uchwały pn.: Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Projekt Programu Współpracy na 2013 rok był ogólnodostępny, opublikowany w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Izbicku pod adresem: www.izbicko.pl. Dodatkowo zamieszczono go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Organizacje pozarządowe mogły wyrażać uwagi/opinie w formie pisemnej na przeznaczonym do tego formularzu w Urzędzie Gminy, listownie na adres:

ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, lub formie elektronicznej na adres:

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

Powstały kształt projektu „Programu…'' przekazany zostanie pod obrady Rady Gminy w Izbicku w celu uchwalenia projektu.                                                                   

 

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                             Brygida Pytel