Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że IX Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15:00.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.

 

                                                        Andrzej Kapica
                                                           
Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności..
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Raport o stanie Gminy Izbicko - http://bip.izbicko.pl/3598/292/raport-o-stanie-gminy-izbicko-za-2018-rok.html
  • Debata
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbicko.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”.
 15. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.