Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwaliło nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Wcześniej planowane zmiany konsultowane były z mieszkańcami gmin członkowskich i część z nich została przyjęta na etapie prac specjalnie powołanego zespołu. Wprowadzone regulacje prawne są głównie konsekwencją Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz rozporządzenia zmieniającego te przepisy.
Nowy regulamin od 1 lipca wprowadza znaczące zmiany dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Najważniejszą z nich i jednocześnie najtrudniejszą operacyjnie jest ujednolicenie systemu segregacji odpadów. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje), od 1 lipca zostaną objęte selektywną zbiórką papieru i bioodpadów. Ze względów ekonomicznych i technicznych nie będzie już możliwości zbierania odpadów w pojemnikach o pojemności 60 l., a w przypadku niektórych frakcji również 660 l. Zmiany wymagają od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych obowiązkowego złożenia nowych deklaracji, o czym zostaną indywidualnie poinformowani przez Związek. W związku z wprowadzeniem dwóch nowych frakcji, zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego rodzaju nieruchomości.

„Rewolucja odpadowa” obejmie też nieruchomości zamieszkałe. Od lipca bioodpady (odpady z surowych warzyw i owoców, liście, kwiaty, gałązki) odbierane będą przez cały rok. Brązowy pojemnik na BIO pojawi się także w altanach śmietnikowych. Oznacza to, że mieszkańcy bloków, w których zadeklarowano segregację odpadów, będą zobowiązani do wydzielania bioodpadów i wrzucania ich do brązowego pojemnika. Ważne, by nie trafiały tam żadne inne odpady, w tym foliowe worki. Pojemniki będą sukcesywnie podstawiane przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Nowością będzie wprowadzona od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy: PN EN 840 1:2013 05. Wszystkie inne pojemniki nieposiadające kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być skutecznie opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru. Aby popiół spod nieruchomości został odebrany należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie (druk dostępny w załączeniu, także w biurze Związku i siedzibie gminy – prosimy aby na dole zgłoszenia zapisać „deklaruję liczbę pojemników: ………..” – i wpisać liczbę, zostanie wtedy wydana odpowiednia ilość naklejek, którymi należy oznaczyć własne pojemniki). Naklejki od połowy lipca dostępne będą w biurze Związku oraz w urzędach gmin. Uwaga! Od 1 października mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację, nie będą mogli umieszczać popiołu w pojemniku na odpady zmieszane!
Zmian doczekała się także zbiórka odpadów w systemie akcyjnym organizowana przez Związek dla nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca podczas zbiórek nie będzie odbierany już zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), jedynie odpady wielkogabarytowe i opony o średnicy do 56 cm. Wszystko po to, by ukrócić licznie zgłaszane przez mieszkańców nielegalne „rozkradanie” i rozbieranie sprzętów AGD i RTV. Od teraz odbiór zużytego sprzętu zgłaszać można telefonicznie pod numer (+48) 32 338 38 88 do specjalistycznej firmy. Pamiętajmy, że ZSEiE możemy także dostarczyć na MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub oddać w sklepie w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę. Często też zbiórka sprzętu prowadzona jest w placówkach oświatowych, które uczestniczą w konkursie „Segreguj.pl” organizowanym przez Związek.
W regulaminie doprecyzowano także definicję odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek. Są to przede wszystkim stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery, ramy okienne bez szkła. Co ważne, nie zalicza się do nich zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych (gruzu, odpadów z ceramiki itp.) oraz odpadów zielonych (np. choinek, tuj) – te należy dostarczać do MPSZOK.
Wdrażane regulacje wprowadzają także nowy system segregacji w domkach letniskowych. Właściciele tych posesji, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, będą zobowiązani do oddzielnego zbierania papieru w niebieskich workach oraz do kompostowania bioodpadów. Odpady z tych posesji odbierane będą w sezonie od 1 kwietnia do 31 października.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, wprowadzane przepisy nie wymagają zmiany złożonych wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami prosimy o kontakt   z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku, tel. 77 446 11 93 lub końcówka 97. Ze Związkiem można się także skontaktować wysyłając maila na adres lub za pośrednictwem  strony www.czystyregion.pl (zakładka „Zgłoś problem”) oraz profilu na portalu Facebook.

Link do deklaracji do pobrania: http://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

PDFNajważniejsze zmiany w Regulaminie 2019.pdf (445,47KB)
PDFRegulamin utrzymania czystości od 1 lipca 2019.pdf (366,92KB)
PDFZgłoszenie odbioru popiołu.pdf (227,99KB)

Link do deklaracji do pobrania: http://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

 

nowy system segregacji 2019.jpeg