Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko to gmina typowo rolnicza pozbawiona infrastruktury przemysłowej.

Udział gruntów użytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni gminy wynosi 77%, w tym grunty orne zajmują 3339 ha, co stanowi ponad 66,7% ogólnej powierzchni gminy a użytki zielone – 998 ha (10,3%). Drugie miejsce kategorii użytkowania gruntów zajmują lasy, na które przypada 14,8% powierzchni gminy. Jest to wskaźnik dużo niższy niż dla województwa (26,7%).

Największy odsetek gospodarstw prowadzących działalność rolniczą (blisko 90%) spośród 711 gospodarstw płacących podatek rolny funkcjonuje we wsi Borycz, najmniej w Poznowicach i Otmicach. Prawie wszytkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Ligocie Czamborowej, Otmicach i Sprzęcicach to gospodarstwa towarowe. Większość gospodarstw towarowych produkuje mleko (131 w całej gminie). Gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła zaokalizowane są we wsiach posiadających największe powierzchnie trwałych użytków zielonych. Produkcję towarową żywca wieprzowego prowadzi w gminie Izbicko 100 gospodarstw rolnych, najwięcej tego typu jest we wsiach: Suchodaniec (24), Borycz (16) i Ligota Czamborowa (13)

Produkcja roślinna rozwinęła się głównie w środkowej i południowej części gminy. W uprawach przeważają zboża, ziemniaki i buraki cukrowe oraz w niewielkim stopniu rzepak, kukurydza, rośliny motylkowe i warzywa. W strukturze gospodarstw północnej części gminy, zasobnej w łąki, pastwiska i inne użytki zielone przeważa produkcja mleka i chów zwierząt.

Gospodarka ściekowa i odpadowa w gminie jest uregulowana. Nieczystości płynne wywożone są do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (gminie Tarnów Opolski). Część gospodarstw domowych w gminie Izbicko jest podłączona do kanalizacji, trwa budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy jeszcze nieskanalizowanej. Gnojowica z gospodarstw hodowlanych wykorzystywana jest do celów nawozowych, Zdarzają się przypadki nieodpowiedniego składowania obornika w pryzmach w sąsiedztwie rowów wzdłuż głównych dróg.

W samorządowym rejestrze działalności gospodarczej zapisane są podmioty, które prowadzą głównie działalność handlową, usługową i rzemieślniczą. 

Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują zatrudnienie w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Opolu i Strzelcach Opolskich.