Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich informuje,

że w okresie od 14 stycznia do 24 lutego 2013 roku

przeprowadzona zostanie kolejna akcja "Weź paragon".

 

       Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie przeprowadzania akcji „Weź paragon” podejmowane będą działania mające na celu nie tylko sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów, ale również działania  o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.        

Sprawdzane będą m.in. punkty handlowe, usługowe oraz gastronomiczne pod kątem prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących. Akcja ma charakter ogólnopolski ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych.                                                                                                                                 

Warunki i zasady ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U.Nr 212, poz. 1338 z późn. zmianami).

W dniu 29 listopada 2012 roku  Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 11 grudnia, poz. 1382), obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku.

W czasie tegorocznej zimowej akcji „Weź paragon” kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:

- prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rejestracja podmiotu gospodarczego, zgłoszenie do opodatkowania),

- posiadanie kasy fiskalnej oraz dokonywanie na niej ewidencji całości sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

- wydawanie paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,

- ewidencjonowanie sprzedaży towarów i usług w urządzeniach innych niż kasy fiskalne.

Warto przypomnieć, że klient biorąc paragon:
wie dokładnie ile i za co płaci, ułatwia sobie porównywanie cen,  może łatwiej dochodzić swoich praw, reklamując wadliwe towary i usługi, ma gwarancję, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji, ma pewność, że zapłacony przez niego w cenie towaru lub usługi, podatek zostanie przekazany do budżetu państwa, a przez to ma wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne,  zmniejsza szarą strefę.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja "Weź paragon" zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.